KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         88 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊN TIIỊ CÀIĐÁNH GĨÁ HĨẸN TRẠNG NHẢM ĐẼ XUÁT BÒ SUNG MẠNG LUÓÌ DIÊM QUAN TRÀC MÔI TRI ÕNG NI ÓC MẠT TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh THÀNH PHÕ CẤM PHÁ. TĨNH QUÃNG NINHLUẬN V ÁN THẠC sỉQUẤN LÝ TÀĨ NGUYÊN VÀ MÔT TRƯỜNCTHÁI NGUYÊN - 2020DẠI HỌC THAI NGUYÊNTRI ƯNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊ

N THỊ CẢIBÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHẤM BÈ XUẤT BÓ SUNG MẠNG LƯỚI DIEM QUAN 1RÃC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẬT TẠI THÀNH PHÓ CẢM PHÁ, TỈNH QUẢNG NINHLUẬN VĂN T HẠC sĩ (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGChuyên ngành: Quan lý l ài nguyên và Mỏi trường Mà số: 8850101Người hưởng dần khoa học: TS. Nguyễn Thị Phutmg Mai(Chừ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

ki cùa GVHDịTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANròi là Nguyễn Thị cài, xin cam đoan luận vàn này là cóng trình nghiên cửu do cá nhân tòi thực hiện dưới sự h

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊN TIIỊ CÀIĐÁNH GĨÁ HĨẸN TRẠNG NHẢM ĐẼ XUÁT BÒ SUNG MẠNG LUÓÌ DIÊM QUAN TRÀC MÔI TRI ÕNG NI ÓC MẠT TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninhợc công bố ở bất ki một công trinh khoa học nào khác.('ác thòng tin thứ cấp sir dụng trong luận vãn là có nguồn gốc rò ràng, được trích dẫn dầy dũ. tr

ung thực vã dũng qui cách.rói hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bân cúa luận vàn.Tác giáNguyễn Thị CàiLỜI CẤM ƠNTÔI xin bày to lòn (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

g biết ơn chân thành tới TS. Nguyền Thị Phương Mai. người đà lận lình giúp đỡ, hướng dần chi bão trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận vãn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

thạc sỳ này.l ôi cùng xin được bày lò lòng biết ơn chân thành lới các Thầy, cô thuộc Khoa MÔI trường. Trường Đại học Khoa học. Đại học Thái Nguyên dà

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊN TIIỊ CÀIĐÁNH GĨÁ HĨẸN TRẠNG NHẢM ĐẼ XUÁT BÒ SUNG MẠNG LUÓÌ DIÊM QUAN TRÀC MÔI TRI ÕNG NI ÓC MẠT TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh tốt luận vãn nãy.Ngoài ra. lôi xin gửi lời câm ơn gia đình, cơ quan, bạn bê và đòng nghiệp đà lạo diều kiện thuận lợi trong quá trình hoc lập và hoàn

thành luận vãn này.Do thòi gian và kinh nghiệm còn hạn che nen luận ván không tránh khôi nhùng thiếu sót. vi vậy rất mong nhận dược sự góp ý cua các (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Thầy. Cô vã các bạn dê luận vân được hoàn thiện hem.Thái Nguyên, ngáy 03 tháng 7 năm 2020Tác giàNguyen Thị Càiii.MỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN.................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Nhằm Đề Xuất Bổ Sung Mạng Lưới Điểm Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Tại Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

................................................................iLÒI CAM ƠN...........................................................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊN TIIỊ CÀIĐÁNH GĨÁ HĨẸN TRẠNG NHẢM ĐẼ XUÁT BÒ SUNG MẠNG LUÓÌ DIÊM QUAN TRÀC MÔI TRI ÕNG NI ÓC MẠT TẠI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HọcNGUYÊN TIIỊ CÀIĐÁNH GĨÁ HĨẸN TRẠNG NHẢM ĐẼ XUÁT BÒ SUNG MẠNG LUÓÌ DIÊM QUAN TRÀC MÔI TRI ÕNG NI ÓC MẠT TẠI