KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

ĐẠI HỌC Qưỏc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhDÁNH GIÁ C ÒNG NGHẸ CƯA MỌT SÓ HẸ THÔNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỜIIÀ NỘI VÀ DẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu QuảẺ XUẢT GIẤI PH.ÍP NẤNG c ao HIẸV ỌVÃLUẬN VÂN THẠC sì KHOAHỌCHà Nội - 2012ĐẠI HỌC Qưõc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhBÁNH GI

Á ('ÔNG NGHỆ CỦA MỘI SỎ HỆ THÔNG xư LÝ NƯỚC THAI BẸNH VIẸN Ở HÀ NỌI VÀ BÍ: XUẤT GIÀI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ('huyên ngành: Khoa học môi tnrờngMã số: 60 (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

8502LUẬN VÃN THẠC SÌ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS TRAN THỊ HONGHà Nội-2012Luận vỗn rhạc sỳ cao họcLÒI CẤM ƠNSau thời gian học rập và nghiê

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

n cứu. tôi đà hoàn thành bân luận vởn này. Tòi xin chân thành cám ơn PCỈS.TS. Trằn Thị Hồng là giáo viên hướng dan chính và PGS. TS Nguyền Thị Hà. cản

ĐẠI HỌC Qưỏc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhDÁNH GIÁ C ÒNG NGHẸ CƯA MỌT SÓ HẸ THÔNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỜIIÀ NỘI VÀ DẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quảớt' các rhầy cô trong Khoa Mói trường Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội nôi chung và Bộ môn Công nghệ Môi trường nói riêng dà

giang dạy và trang bị cho rói nhừng kiên thức quỷ giá trong SUÔI khóa học.Trong quà trình nghiên cữu cùa minh, tồi dà nhận dược nhiều sự giúp dờ chia (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

sẽ kinh nghiệm cúa các anh chị đồng nghiệp Tiện Y học lao động và Tệ sinh môi trường. Tới cùng nhận dược nhiều sự hồ trợ rạo diều kiện thuận lợi. hợp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

rác cùa cán bộ. nhàn viên các bệnh viện, đạc biệt là bệnh viện Phụ sàn nà Nội và bệnh viện TiệtDức.'Tòi cùng xin được gũi lời câm on đèn gia đinh và h

ĐẠI HỌC Qưỏc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhDÁNH GIÁ C ÒNG NGHẸ CƯA MỌT SÓ HẸ THÔNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỜIIÀ NỘI VÀ DẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quảiúp đờ tòi bao vệ thành công luận vân này.ỉ 'ò Thị Minh AnhLuận van thạc sỹ cao họcMỤC LỤCLỜI CẤM ƠN..................................................

...............i.MỤC LỤC..................................................................ỉiDANH MỤC CẤC KỶ IHẸU, CHỬ CÁI VIÉT TẤT.................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

................ivDANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................VDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐO THỊ............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả

..................viMỎ DẤU.....................................................................1CHƯƠNG 1. TONG QUAN...................................

ĐẠI HỌC Qưỏc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhDÁNH GIÁ C ÒNG NGHẸ CƯA MỌT SÓ HẸ THÔNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỜIIÀ NỘI VÀ DẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Công Nghệ Của Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Ở Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả...................31.1.2.Tai lượng nước thãi.................................................4

ĐẠI HỌC Qưỏc GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVõ Thị Minh AnhDÁNH GIÁ C ÒNG NGHẸ CƯA MỌT SÓ HẸ THÔNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỜIIÀ NỘI VÀ DẺ