KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồichính: ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồiĐánh giá này do TS Đó Quỳnh Chi, Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ lao động (ERC), thực hiện theo hợp đồng v

ới Tố chức Lao động Quốc tế (1L0) tại Việt Nam, thông qua hỗ trợ cùa các dự án: Việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng ngành may mặc tại Châu Á (do C Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

hính phủ Thụy Điến tài trợ), dự án Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khó Hiệp định Thương mại Tư do Liên minh Châu Âu-Việt Nam

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

(do Liên minh Châu Âu tài trợ), dư án Trách nhiệm xă hội trong chuòi cung ứng tại Châu Á (do Liên minh Châu Âu tài trỢ),và dự án Khung khố Quan hệ Lao

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi Nhật Bản.Bản quyèn © Tổ chức Lao động Quốc tế. 2020Xuát bán làn đầu năm 2020Ấn phám của Tố chức Lao động Quóc té được công nhận bân quyèn theo Ngh| đ

ịnh thư sỗ 2 cùa Công ước Quỗc tể vè Bán quyèn. Tuy nhiên, một sỗ nội dung có thế trích dân ngân mà không càn xin phép, với điều kiện phải ghi rõ nguõ Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

n góc trích dăn. ĐỖI với quyèn tái bán hoặc dịch thuật, phâi được đáng ký VỚI Bộ phận Xuăt bán cùa ILO (Quyèn và căp phép), Văn phòng Tố chức Lao động

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

Quốc tẽ, theo địa chi CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ, hoặc qua email: rights@ilo.org. Tổ chức Lao động Quỗc tẽ luôn khuyến khích việc đáng ký này.Thư việ

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi này. Truy cập vào ưang web www.ifrro.org đế biết thêm thông tin về các tố chức cáp quyèn sử dụng tại quổc gia mình.Đánh giá nhanh tác động cúa đại dị

ch COVID-19 tớí doanh nghiệp và người lao động trong một só ngành kinh tẽ chính: ứng phó, đièu chỉnh và khả năng phục hồiISBN: 9789220331477 (Web PDF) Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

Ấn phấm có xuât bản bàng tiẽng Anh:Quick impact assessment of COVID-19 pandemic on the key economic sectors:Responses, adjustment and resilience of bu

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

sinesses and workers, ISBN: 9789220331460 (Web PDF)Các quy định áp dụng đói vởí các ấn phấm của ILO phù hợp VỚI nguyên tác của Liên Hợp Quốc, và cách

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồioặc vùng phân đjnh biên giởí nào.Các ý kiến đưa ra ừong các bài báo, nghiẻn cứu, và các tài liệu khác có tên tác giả thuộc trách nhiệm cùa các tác giá

, và ILO không chứng thưc cho những ý kiến được đưa ra trong ổn phám.Việc viện dẫn tên công ty, sàn phám hoặc quy trình thương mại không đòng nghĩa vớ Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

i việc ILO chứng thưc các công ty, sản phổm hoặc quy trình thương mại đó, và việc không được nhâc đến trong ấn phẩm không có nghĩa là ILO không ủng hộ

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

công ty, sản phám hoặc quy trình thương mại đó.Truy cập trang web www.ilo.org/publns dế có thông tin vè các ấn phấm và sàn phám số của ILO.TÁC ding c

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồinghiên cứuvởí mục tiêu phân tich các tác động của đại dich Covid-19, quá trinh đièu chình vã ứng phó của doanh nghiệp và người lao động trước các tác

động, nghiên cửu dựa trên hai kháo sát mẫu: kháo sát với 292 NLĐ và 58 doanh nghiệp trong các ngành du lịch, dệt may, điện tử, chẽ biến hài sân và chẽ Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

biến gồ trong nửa cuói tháng 4/2020. Các phát hiện chính của nghiên cứu bao gỗm:•Ba cú sôc kinh tẻ do đại dịch Covid-19 gãy ra đã cõ ãnh hưởng lởn tở

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

i DN và NLĐ Việt Nam: % DN tham gia khảo sát đã phá sán hoâc tam ngửng kinh doanh. Khoảng 2/3 sỗ DN đả áp dụng các biện pháp cảt giảm chi phí lao đông

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồiửa só DN lo ngại sẽ phái đóng cửa nẽu cuộc khùng hoàng kéo dài thêm 3 tháng nửa.•Đổi với các DN ché biẽn chẽ tao tham gia chuỏi cung ứng toàn càu, hoà

n cảnh cùa họ trờ nên tòi tệ do nhà mua hàng hủy đơn hãng mã không thanh toán đày đủ vã đúng hạn. Có tới 60,3% DN cho biết việc khách hủy đơn hàng là Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

một trong những tác động lớn nhát tới DN nhát là khi nhièu khách hãng đâ chậm thanh toán cho các đơn hàng đã hoãn thành, yêu câu giám giá hoặc từ chối

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

chi trá dựa trên đièu khoán vè tình huóng bát khá kháng trong các hợp đòng kinh doanh.•Tác động kinh tế cùa đại dich không đòng nhát giữa các ngành v

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồing và sàn phấm thường có khà năng giảm thiếu được tác động tiẻu cực từ cuộc khủng hoáng.•Cá hai kháo sát DN và NLĐ cho thây NLĐ tam thời và trong ngản

han dẻ bị tốn thương nhât trước các biện pháp cát giâm chi phi cùa DN. Tuy nhiên 36,2% NSDLĐ có dẫu hiệu láy cớ đại dịch đé loai bổ các lao động mà h Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

ọ cho lã có năng lực kém. NLĐ lởn tuối vã LĐ nữ cũng là mục tiêu áp dụng hình thức nghi việc tạm thòi (có lương hoặc không lương) và chăm dứt HĐLĐ: 6,

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

9% NSDLĐ và 9,9% NLĐ cho ràng tuói cao là tiêu chí đé ãp dụng các biện pháp cát giảm vã 2,4% NLĐ cho ràng LĐ nữ có thai hoác có con nhỏ thường bị lựa

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồià người kiẽm tiền chính hoặc duy nhát trong gia đinh.•NLĐ di CƯ1 gặp phái thách thức kép: một mặt thu nhâp và việc làm của họ bị đe dọa (87,9% NLĐ di

cư đả mát việc hoặc giâm lương); mạt khác họ bị chia cát khói gia đinh ớ quê hương vi các biện pháp giãn cách xă hội và phong tóa.•Đa sỗ DN (63,4% tro Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

ng khảo sát DN và 54,1% trong khảo sát NLO) đưa ra quyét định cảt giám chi phí lao động một cách đơn phương hoặc chí tham vãn với quàn lý bộ phận; tuy

Đánh giá nhanh tác động của đại dịch covid 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

nhiẻn trén 60% NLĐ châp nhạn ngay quyẻt định cùa DN.’ ưgưởí 130 ding ill cư nong khuôn khó nghiên cứu rủy là ngưừí di cư nỗi điá tử vũng nông thôh1Tá

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c

i/ZrTnVt Tố chức ylllUry Lao độngQuõctế► Đánh giá nhanhtác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiẹp và người lao động trong một so ngành kinh tê' c