KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch. cùng như là động lực thúc đây sự phát triển cúa kinh tê xà hội. Vì vậy bãt kì đơn vị sản xuãt kinh doanh nào cũng cần phài có sự kết hợp tối ưu giiì

a các yếu tõ đầu vào đẽ tạo ra nhùìig sàn phãm dịch vụ có chất lượng cao và được thị trường chấp nhận. Ngoài ra. doanh nghiệp cùng cần biết được các t Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

hông tin về giá cà thị trường, sức cạnh tranh của sàn phãm, dịch vụ tạo ra đẽ không ngừng cải thiện, cái tiến sản phẩm dịch vụ. dẽ lãng doanh thu cùng

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

như làm giám chi phí đê tối đa hóa lợi nhuận.Trong nhifng nãm gàn đây, khoa học kỳ thuật không ngừng phát triẽn mạnh mè. nhanh chóng, điều này đà tác

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchôn là mục tiêu hàng đâu cùa mói doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mà các doanh nghiệp phài đối mặt với đó là tính toán chi phí sàn xuất sao cho hợp lý bời

chi phí sàn xuất có ành hường tới giá thành và chất lượng cùa sàn phãm, dịch vụ. Làm thế nào đẽ giàm chi phí mà vàn đàm bào chất lượng sàn phãm, dịch Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

vụ là bài toán khó dõi với doanh nghiệp.Bởi vậy mà việc tập hợp chi phí sản xuất và tính đúng giá thành sản phẩm có ý nghía lớn dõi với doanh nghiệp.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

Cùng như vân dê phân tích chi liêu chi phí và giá thành sàn phãm sao cho hợp lý vừa tãng doanh thu, lợi nhuận mà vần đàm bào được đời sõng cho người l

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchc thây cô, đặc biệt là cô PGS.TS Vù Hoàng Ngân và các anh (chị), cô (chú) trong Phòng Tài vụ và Ban lành đạo Công ty công ty cõ phần Vicem vận tài Hoà

ng Thạch, kết hợp với những kiên thức đà được tích lũy, em đà nghiên cứu tìm hiếu thực tẽ công tác quàn lý, tình hình hoạt động kinh doanh cùa công ty Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

công ty có phần Vicem vận tài Hoàng Thạch đẽ từ đó có thê góp ý kiến, đê xuất giãi pháp hợp lý nhất có thê giúp ích cho công ty công ly cô phân Vicem

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

vận lải Hoàng Thạch.Nguyên Đức Kiên48Lóp: Kinh tê lao động1Chuyên đê thực tập tòt nghiệp____________________________________________PHÀN I : GIỚI THI

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchtrước tình hình đó Đàng và Nhà nước hoạch định chiến lược phát triẽn kinh tế xà hội, trong đó xây dựng cơ sờ vật chất kỳ thuật cùa nền kinh tế được co

i trọng hàng đầu. Đế làm được việc đó, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng phải đi trước một bước.-Ngày 15/11/1976, Thủ tướng Chính phù ra chi thị sô Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

448’TTg về việc "Xây dựng Nhà máy xi mảng Hoàng Thạch”.-Ngày 15/12/1976, đông chí Đô Mười lúc đó là Phó Thù tướng Chính phù ký Quyết định sô 474/TTg “

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

Phê chuẩn nhiệm vụ thiết kê Nhà máy xi măng Hoàng Thạch” (cho phép xây dựng nhà máy xi mãng), với lên gọi "Nhà máy xi mãng Hoàng Thạch". Địa điếm xây

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchg Triều, tình Quàng Ninh. Số vốn đău tu’ ban đầu đẽ xây dựng là 73.683.000 USD. Nhà máy do hàng F.L.Smidth(Đan Mạch) thiẽt kế. cung cấp thiết bị toàn

bộ và cho chuyên gia giúp xây dựng, vận hành nhà máy.-Ngày 19/05/1977, Khời công xây dựng dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch với công suất thiết Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

kế 1,1 triệu tãn/năm, đây là dây chuyên lớn và hiện đại nhất Việt Nam vào thời điếm đó.b/ Giai đọan tháng 3/ 1980 -01/ 1984:" Ngày 04/03/1980, Bộ Xây

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

dựng ký Quyết định số 333/BXD-TCCB về việc thành lập Nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Nhà máy xi măng Hoàng Thạch được thành lập trên địa bàn vùng núi th

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchòng.Đây là vùng có trừ lượng đá vôi, dãt sét khá lớn - một nguồn tài nguyên, nguyên liệu chính đẽ sàn xuất xi mãng. Vị trí cùa nhà mát rất thuận lợi c

ho việc cung ứng nguyên vật liệu cho sàn xuất, ngoài ra cùng thuận tiện cho việc vận tài, tiêu thụ sàn phãm băng các đường : dường bộ. dường sât. dườn Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

g thủy. Nhà máy được trang bị công nghệ sàn xuãtNguyên Đức Kiên48Lóp: Kinh té lao động3Chuyên đề thực tập tòt nghiệpxi măng đông bộ và hiện đại. (rình

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

dộ tự động hóa cao. sản xuât xi măng (heo phương pháp khô đâu tiên ở Việt Nam công suãt 1.1 triệu (ân xi mãng/năm.Theo Quyết định sô 333/BXD-TCCB ngà

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchạt động theo chẽ độ hoạch toán kinh tẽ. tõ chức sàn xuất các loại xi mãng theo kê hoạch cúa Liên hiệp, ngoài ra còn phái chãp hành nghiêm chinh chẽ độ

quán lý kì thuật cũa Nhà nước, được phép ký hợp đông kinh lẽ. được khen thưởng, kỷ luật cán bộ. công nhân viên chức theo sự phân cấp cùa Liên hiệp- N Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

gày 25/11/1983. Nhà máy sàn xuất được mè clanh-ke đầu tiên.- Ngày 16/01/1984. bao xi mãng mang nh-n hiệu Hoàng Thạch đâu tiên được ra dời đánh dâu thờ

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

i kỳ mới. thời kỳ sản xuất xi mãng theo chi tiêu pháp lệnh của Nhà Nước.c/ Giai clọan 1986-1989Từ sau năm 1986, Công ty xi mãng Hoàng Thạch thực hiện

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchg yếu kém còn tôn tại (rong công tác quản lý. Nhà máy xây dựng và chuyên đôi mô hình quản lý sang mô hình mới- mô hình Kỹ su’ trường.Tháng 8/1989 cán

bộ công nhân viên Nhà máy đã làm chù được công nghệ kỹ thuật không căn chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh việc sản xuất xi mãng thì việc dãy mạnh liêu th Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

ụ trong giai đoạn này rất dược coi trọng. Có nhiêu biện pháp được dưa ra như công bõ lịch giao hàng trong 10 ngày cho khách hàng, xây dựng cơ chẽ (hướ

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

ng cho người tiêu dùng, chú trọng hạch toán đầu vào. xác định đầu ra họ*p lý. tố chức vận chuyến xi măng tới các cừa hàng bán lè cùng như giao hàng tậ

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạchnh số 363/QĐ-BXD thành lập Công ty xi măng Hoàng Thạch trên cơ sờ hợp nhất Công ty kinh doanh xi mãng sõ 3 Hoàng Thạch với Nhà máy xi mãng Hoàng Thạch

. Nhiệm vụ cùa Công ty lúc này không chi đơn thuần là sàn xuất xi măng mà còn phài tố chức kinh doanh, tiêu thụ sân phẩm trên các dịa bàn khu vực phía Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng về quản lý tiền lương của công ty cổ phần vicem vận tải hoàng thạch

Bâc như Lạng Sơn, Hải Dương.Nguyên Đức Kiên48Lóp: Kinh té lao động

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.

Chuyên đè thực tập tòt nghiệp____________________________________________________LỜI NÓI ĐÀUTrong nên kinh lê thị nường, cạnh tranh là xu thế lãt yêu.