KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         49 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỠ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN vũ NHẬT CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐẺ XUẢT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀ

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corpÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN BÁT ĐỘNG SẦN CỦA CỒNG TY BẢO NAM CORPThành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2022TRUÔNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KIN

H DOANH&SINH VIÊN: TR ẤN vũ NHẬTMSSV: 1954012220CHU YÊN ĐẺ THỤ C TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐÈ XUẤT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀNTHIÊN QUY TRÌNH BÁN BÁT ĐỘNG SẢN Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

CỦA CÔNG TY BẢO NAM CORPNgành: Quân Trị Kinh DoanhGiàng viên hướng dẫn: Đoàn Thị Thanh ThúyThành phố IIỒ Chí Minh, tháng 10 năm 2022LÒĨ CẢM ƠNTrên th

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

ực tế không cõ sự thành công não mà không gắn liền với nhừng sự hỗ trự. giúp đờ dù lì hay nhiều, dù trực liếp hay gián tiếp cùa người khác. Trong suốt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỠ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN vũ NHẬT CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐẺ XUẢT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀ

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp dặc biệt là các thầy cò khoa Quàn Trị Kinh Doanh.Đặc biệt, em xin câm ơn Th.s Đoàn Thị Thanh Thúy người đà cố gang đinh hướng, luôn tận linh hướng dả

n cho em trong suốt thời gian thực hiên và thầy có nhừng ý kiến đóng góp quý giá dể cho em có thè hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.Em cùng xin Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

gửi lời câm ơn đen ban lành đạo Công ty Bất Dộng Sân Báo Nam Corp một người quan trọng là giám dôc sàn Đào Anh Đào và các anh chị trong cống ty đà luô

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

n giúp đờ em.Trong thời gian thực tế ngắn, cơ hội tiếp cận thực tế còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nên bài vicl cũa cm van còn những thiêu sót nhâl định,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỠ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN vũ NHẬT CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐẺ XUẢT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀ

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corpN VỊ THỤC TẬP • • • •Tp.Hồ Chí Minh, ngày..tháng..nảmKý tên và đóng dấuiiMỤC LỤCLỜI C ÃM ƠNXÁC NHẠN CỦA DƠN VỊ Tlĩực TẠPCHƯƠNG I: MÔ ĐÀU..............

...............................................................I1.1.Lv do chọn đề lài................................................................. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

...11.2.Mục lieu, đồi lượng. phạm vi nghicn cứu..............................................21.2.1.Mục tiêu nghiên cứu...............................

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán bất động sản của công ty bảo nam corp

...............................21.2.2.Dối lượng nghiên cứu.............................................................2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỠ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN vũ NHẬT CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐẺ XUẢT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỠ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN vũ NHẬT CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: ĐẺ XUẢT GIẢI PHÁP NHẢM HOÀ