KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH ■k•KHOA QUẢN TRỊ KTNH DOANH4TSĨNH VTÊN: NGƯYẺN THỊ CẲM TĨÊN CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHĨỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH QUY T

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấnTRÌNH NHẬP KHẤU HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẦNG ĐƯỜNG BIÉN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH vụ XUÁT NHẬP KHẢU NAM CHÁNThành phố IIỒ Chí Minh, tháng 1

2 nam 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HỎ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ CẢM TIÊNMSSV: 1954082088CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

tài: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHÁU HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẢNG ĐƯỜNG BIÉN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH vụ XUÁT NHẬP KHÁU NAM CHÁNNgành: Kinh

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

doanh quốc tếGiảng viên hirứng dẫn: Hà Thị Thùy DươngThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 nãiìì 2022Báo cáo thực tậpGVHD: Hà Thị Thủy DươngLỜI C ẤM ƠNEm xi

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH ■k•KHOA QUẢN TRỊ KTNH DOANH4TSĨNH VTÊN: NGƯYẺN THỊ CẲM TĨÊN CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHĨỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH QUY T

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấnng theo sát vả hồ trợ dế em có thề hoàn thành hài báo cáo một cách hoàn thiên nhài.Đồng thời, em cùng xin cam ơn Ban giám dốc cũng toàn thè cân bộ côn

g nhân vicn của Công ly TNHH TMDV XNK Nam Chân và đặc biệt là các anh chị ơ phòng Xuất - Nhập khấu dà nhiệt tinh chi dần. lạo điều kiện để em hiếu rò Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

lum về các quy trình thú lục trong xuấl nhập khấu hàng hõa vả thông quan diện nr. Đến với công ty. em dã được học hói thêm ràl nhiêu kiên thức cùng vớ

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

i môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo. thái dộ làm việc nghiêm nìc nhưng thân thiộn. hòa đồng. Mặc dù đà cố gắng nil nhicu và có nhùng hạn chc

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH ■k•KHOA QUẢN TRỊ KTNH DOANH4TSĨNH VTÊN: NGƯYẺN THỊ CẲM TĨÊN CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHĨỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH QUY T

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấnh chị tại Công ty TNIIII TMDV XNK Nam C hấn. Đây sè lã hành trang quý giã giúp em hoàn thiện kiến thức và kì nâng nghề nghiệp cua minh sau nãy.Em xin

chúc loàn thê Quý Thay Cồ Trường Dại học Mờ TP.HCM. Ban lành đạo công ly TNHH T.MDV XNK Nam Chấn, các anh chị nhàn vicn sức khóc và thành công.Em xin Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

chân thành câm ơn.SVTH: Nguyền Thị Câm Tiên1Báo cáo thực tậpGVHD: Hà Thị Thủy DươngXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỤC TẬPTp.IIồ Chí Minh, ngày...tháng....nãmKý

Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (fcl) bằng đường biển tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nam chấn

tên và đóng dâuSVTH: Nguyên Thị Câm Tiên11Báo cáo thực tậpGVHD: Hà Thị Thủy DươngMỤC LỤC

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH ■k•KHOA QUẢN TRỊ KTNH DOANH4TSĨNH VTÊN: NGƯYẺN THỊ CẲM TĨÊN CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHĨỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH QUY T

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH ■k•KHOA QUẢN TRỊ KTNH DOANH4TSĨNH VTÊN: NGƯYẺN THỊ CẲM TĨÊN CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHĨỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH QUY T