KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC—tĩỉ ——VÀNG VĂN IIÀVẺ TOÁN TỦ CHIẾU METRICLÊN TẬP LÒI ĐÓNG VÀ ÚNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN BÁT ĐẢNG THÚC BIỂN PHÂNL

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến PhânLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜN G ĐẠI nọc KHOA HỌC ---------- , ỏẩ*..........VÀNG VÀN HÀVÉ TOÁN TỬ CHTÉU METRIC LÊ

N TẶP LÓT ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀĨ TOÁN BẮT ĐÀNG THỨC BTÉN PHÂNChuyên ngành: 'l oàn ứng dụng Mã số : 8 46 01 12LUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCNGƯỜI HƯỞNG DÃ (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân

N KHOA HỌCGS.TSKII. I.ê Dũng MưuTHÁI NGUYÊN - 2020Mục lụcBảng ký hiệuiLời cảm ơniiLời nói đầu1Chương 1. Một số kiến thức chuẩn bị31.1Tập lồi và hàm lồ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân

i........................... 31.2Toán tứ chiếu khoảng cách................... 15Chương 2. ứng dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân 222.1Bài toán

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC—tĩỉ ——VÀNG VĂN IIÀVẺ TOÁN TỦ CHIẾU METRICLÊN TẬP LÒI ĐÓNG VÀ ÚNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN BÁT ĐẢNG THÚC BIỂN PHÂNL

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Toán Tử Chiếu Metric Lên Tập Lồi Đóng Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phântham khảo37Bảng ký hiệuRtập số thựckhông gian Euclide Zỉ-chiều0tập rỗngVxvới mọi X

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC—tĩỉ ——VÀNG VĂN IIÀVẺ TOÁN TỦ CHIẾU METRICLÊN TẬP LÒI ĐÓNG VÀ ÚNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN BÁT ĐẢNG THÚC BIỂN PHÂNL