KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

ĐẠI HỌC THAI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCHOÀNG NGỌC THẾVỀ TỐI ƯU TRÊN ĐA TẠP RIEMANNLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên, 9/201SĐẠI HỌC THAI NGUYÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCHOÀNG NGỌC THẾVỀ TỐI ƯU TRÊN ĐA TẠP RIEMANNChuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số:8 46 01 12LUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCNgưòi hướng dẫ

n khoa học:TS. NGUYỄN THANH SƠNThái Nguyên, 9/2018Mục lụcMở (lầu11Đa tạp và một số khái niệm liên quan31.1Khái niệm đa tạp............................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

....................... 31.1.1Đa tap khá vi............................................... 31.1.2Đa tạp con...........................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

....... 61.1.3Vectơ tiếp xúc. không gian tiếp xúc......................... 71.1.4Ánh xạ trên đa tap.......................................... 91.1.5Đạ

ĐẠI HỌC THAI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCHOÀNG NGỌC THẾVỀ TỐI ƯU TRÊN ĐA TẠP RIEMANNLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên, 9/201SĐẠI HỌC THAI NGUYÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann......................................... 131. 1.8Trường vectơ............................................... 131.2Đa tạp Riemann.....................

............................... 141.2.1Khái niệm.................................................. 141.2.2Khoang cách................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

............... 151.2.3Gradient................................................... 161.2.4Liên thông affine..........................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tối Ưu Trên Đa Tạp Riemann

171.2.5Liên thông Riemann......................................... 181.2.6Cung trắc địa. ánh xạ mũ................................... 191.2.7Toán lử H

ĐẠI HỌC THAI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCHOÀNG NGỌC THẾVỀ TỐI ƯU TRÊN ĐA TẠP RIEMANNLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên, 9/201SĐẠI HỌC THAI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THAI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCHOÀNG NGỌC THẾVỀ TỐI ƯU TRÊN ĐA TẠP RIEMANNLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCThái Nguyên, 9/201SĐẠI HỌC THAI NGUYÊN