KHO THƯ VIỆN 🔎

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phongN VÀ DUY TRT KHÁCH HÀNG sữ DỤNG THẺ TTN DỤNG TẠT NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGVTPBankVì chúng tôi hiểu bạnThành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 II ả 111 2022to£

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HỎNGMSSV: 1954010061CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐÈ TÀI:CÁC PHƯƠNG Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

THỨC PHÁT TRIÉN VÀ DI Y TRÌ KHÁCH HÀNG sử DỤNG THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONGNgành: QUẢN TRỊ KINH DOANHGiảng viên hướng (lẫn: Hoàng Dinh

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

Tháo VyThành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2022Báo cáo thực tậpGVHD: HOÀNG DINH THÀO VYLỜI CẢM ƠNl.ời nói đàu lien cm xin chân thành gửi lời câm ơn đè

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phonguá trinh 4 nảm học tập tại trường. Chính nhờ nhừng sự chi bào ấy đà giúp em xây dựng được một nền tâng kiến thức vững chắc cùng như trở thành một ngườ

i nề nếp trong còng việc và cuộc song đề khi bước vào mô) trường làm việc mới em đều có thề dẻ dàng thích nghi và phát triển.Bên cạnh đó. em xin chân Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

thành gữi lời cám ơn đến Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hổ Chí Minh đà lạo điều kiện cho ban thân em có cơ hội được thực tập và trai nghiệm môi

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

trường làm việc tại Ngân hãng, ('âm ơn toàn thể các anh chị Phòng Khách hàng Cá nhân nói chung và anh Trirong Minh Sưn là ('án bộ hướng dan trực lièp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phongại Ngân hàng. Tạo cho em môi trường dè học hòi vã trao dồi thêm nhiêu kinh nghiệm bô ích. được licp xúc xới khách hàng thực lê dồng thời tạo diều kiện

về tài liệu dê em hoãn thành bãi bão cáo.SVTH TRAN THỊ KIM HÓNG iBáo cáo thực tậpGVHD: HOÀNG ĐINH THÀO VYLÒÌ CẢM ƠNEm xin gửi lời câm ơn đến cô TS Ho Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

àng Đinh Thào Vy giáng viên hưởng dần trực tiếp cho em trong suốt thời gian thực hiện báo cáo. Nhờ cỏ cô hướng dàn và bổ sung đà giúp em hoàn thiện bà

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

i báo cáo một cách hoàn chinh hơn và đúng theo tiến độ.Ngoài ra dây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với mỏi trường làm việc thực tế nên không tránh k

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phongg vừng chắc cho tương lai sau này. Em xin chân thành câm ơn.Cuối cùng em xin kinh chúc Quý Thầy/Cô khoa Quân Trị Kinh Doanh - Trường Dại học Mờ Thành

Phố Hồ Chí Minh thật nhiêu sức khóe, thành công trong quá trình giáng dạy. Kinh chúc các Anh/Chị tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Hổ Chí Minh Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

đạt thèm nhiều thành tích trong còng việc giúp Ngân hàng ngày càng phát triên và khăng định được vị thè của mình trong lương lai.SVTH: TRÁN THỊ KIM H

Các phương thức phát triển và duy trì khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong

ỎNGBáo cáo thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRẤN THỊ KIM HÓNGCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẺ TÀI:CÁC PHƯƠNG THÚ C PHÁT TRIỂN