KHO THƯ VIỆN 🔎

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)Ề TÀI: NHẬN THỨC VÀ THÁI Độ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG DẲN ĐÉN Ý ĐỊNH RA QUYÉT ĐỊNH MUA THỰC PHÀM HỮU coThành phố Hồ ('hi Minh, Tháng 12 năm 2022Chuyên đê th

ực tập tôt nghiệpG\ Hl>. HgV'. 1 IUUXLỜI CẤM ƠNTrước tiên, tôi xin chân thành gửi lời câm ơn đến Ban Giâm hiệu. Quý thầy/cô Trường Đại học Mỡ Thành ph Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

ổ Hồ Chí Minh đà lạo điều kiện thuận lợi đê tòi hoàn thành bãi báo cáo nghiên cứu thực tập lần này.TÔI xin chân thành gưi lời câm ơn đến Tiến sĩ BÙI N

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

gọc Tuấn Anh - giáo viên hướng dần thực tập, người hướng dần khoa học cúa bài báo cáo nghiên cửu, đà giúp tòi nhừng quy chuẩn về nội dung, kiến thức v

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)g nghiệp dà tân tình hồ trợ, giúp đờ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.SVTH: Nguyễn Thị Như Hão1Chuyên đê thực tập tôt nghiệpGVH^. LJUJ ■

'•UỤ'. 1 U«UÍ ruuiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam doan báo cáo thực tập tôt nghiệp “Thái độ và nhạn thức của ngiròi tiêu dùng dẫn dến ý dinh ra quyết dinh mua Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

thực phẩm hữu co" lã kết quá cùa quá trinh học tập. nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm lúc. Các số lieu trong bài báo cáo thực lập lốt nghiệp được

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

ihu ihập lừ thực lê và có nguôn gòc rò ràng, đáng lin cậy. được xử lý irung thực khách quan và chưa từng dược ai công bố trong bất kì còng trinh não.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)PTừ nhùng thực tiễn về nhu cầu tiêu thu và sứ dung thực phàm hừu cơ hiện nay trên địa bàn TP Hỗ Chí Minh nói riêng và cã nước nói chung, tác già đà th

ực hiện nghiên cứu đề tài: “ Thái độ và nhận thức của người tiêu dùng dần đen V định ra quyết định mua thực pháin hừu cơ" với một sò mục tiêu cụ thê:• Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

Xác định các yếu tố ánh hưởng đến Nhận thức và Thái độ cùa người tiêu dùng dần đến ỷ dinh ra quyết định mua thực phàm hừu cơ.•Đánh giá mức độ ảnh hườn

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

g và tác động cùa lừng nhân tò lên Nhận thức và Thái độ trong việc hình thành ý định mua thực phàm hừu cơ.•Đưa ra ý kiên và một sô giãi pháp, hâm V gi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)thực nền hơn về thực phàm hừu cơ. cài thiện thực phẩm tiếp cận với nhận diên cua khách hàng.Sau khi nghiên cứu tông quan về để tài, tác giâ đà dưa trê

n các lý thuyết nền: lý thuyết TRA của Fishbein và Ajzen (1975). lý thuyết TPB cùa Ajzen (1991). Sử dụng các mò hình của Yadav và cộng sự (2013). mò h Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

ình của Rana và Paul (2017). mò hình cùa Nguyền Thị Tuyết Mai và cộng sư (2019). mò hình của Nguyền Hoàng Việt và cộng sự (2019). Xiang Wu và cộng sir

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

(2021) đẽ xây dựng nên mô hình Nhân thức và Thái độ cùa người tiêu dùng anh hướng đến ý định ra quyết định mua thưc phẩm hừu cơ.Tác giã thực hiện ngh

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)h. Tiêp theo, tiên hành nghiên cứu dinh lương thòng qua bâng câu hòi khảo sát. tiên hành kiêm định đô tin cậy cua thang đo thông qua hệ số Cronbach’s

Alpha và phân tích nhân tố EFA. Sau khi loại bo các biến không đạt yêu cầu. tác giá sè thực hiên phân tích hồi quy. Từ đó cho ra kết quả chuản xác nhấ Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

t đê đưa ra các đánh giá. giãi pháp khách quan cho các nghiên cửu trong tương lai.SVTH: Nguyền Thị Như HãoiiiChuyên đê thực tập tỏt nghiệpGVHU. UU1 ng

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng dẫn đến ý định ra quyết định mua thực phẩm hữu cơ (2)

ụ*. ỉ umi rtiui.MỤC LỤC’LỜI CẢM ƠN....................................................................i

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN THỊ NHU HẢOCHUYÊN ĐÈ THựC TẬP TÓT NGHIỆPTÊN ĐỀ