KHO THƯ VIỆN 🔎

Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         344 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINHịíPHẠM ANH NGUYÊNIsSỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐOI MỚI XANH, HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG ĐẾN hiệu quả CỦA C

Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt namCÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM ga53 WLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH'Á\TP. HÓ CHÍ MINH, NÀM 2022ừBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH-ZVX-4PPHẠM ANH NGUYÊNsự TÁC ĐỘNG CỦA Đổl MỚI XANH, HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG ĐÉN hiệu quả CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAMC Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

huyên ngằnh: Quản tri Kỉnh doanh Mã số chuyên ngành: 9340101LUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dẫn khoa họaGS.TS. NGUYỄN MINH HÀTP. HÔ CHÍ

Sự tác động của đổi mới xanh, hiệu suất môi trường đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

MINH, NĂM 2022\ù£S£S£C;Ị;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINHịíPHẠM ANH NGUYÊNIsSỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐOI MỚI XANH, HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG ĐẾN hiệu quả CỦA C

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINHịíPHẠM ANH NGUYÊNIsSỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐOI MỚI XANH, HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG ĐẾN hiệu quả CỦA C