KHO THƯ VIỆN 🔎

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         205 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt) sử dụng bất kỳ tiling gian bên thử ba đáng tin cậy nào. Nó là một giải pháp thay thê cho hệ thống tài chính truyền thông của chúng tôi, nơi các khoản

thanh toán cân được chuyên qua các tổ chức tài chính.Klủ bạn sử dụng Bitcoin, bạn không cân phải tin tướng vào một thực thể tập tiling như chính phủ, Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

ngân hàng hoặc tô chức tài chính. Ví dụ: trong Hệ thống tài chính truyền thống, việc sử dụng PayPal yêu câu bạn phải tin tưởng vào klià nâng thực hiệ

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

n giao dịch của PayPal. Thanh toán bằng thẻ Mastercard của bạn yêu cầu bạn tin tưởng Mastercard, ngân hàng của bạn, ngần hàng cùa người bán và các bền

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)liính phủ của bạn. Gần đầy nhất là vào năm 2016, Thù tướng Ấn Độ đà hủy bỏ tiên giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee, gây ra sự biến dộng đáng kê ngay lập

tức.1Bitcoin là một giao thức thanh toán và bản thân nó là một loại tiên điện tử. Giao thức này là một mạng thanh toán cho phép các giao dịch dược đị Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

nh1tuyến iiià không cân dựa vào bất kỳ bên thử ba nào. Nó được cung cấp bới một cóng nghệ mới được gọi là2n'Dihvin and Moneychuồi khối. Bitcoin còn đư

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

ợc gọi là tiên điện tử, một loại tiên ảo, vì các giao dịch được bảo mật bằng mật mà.Vì mực đích của cuốn sách này, chúng tói sẽ đại diện cho 'Bitcoin'

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)iện tử bitcoin.Bitcoin khác biệt với các loại tiên tệ fiat truyền thống vì nó khổng được hồ nợ bởi bắt kỳ chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc cơ quan

tập tiling nào.Thay vào đó, nó được tạo, lưu trữ và phần phối kỹ thuật số trên một sổ cái phi rập tiling, công khai tuân theo một bộ quỵ tắc đơn giản Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

nghiêm ngặt.Đây là trier lý đà tạo ra Bitcoin—khả năng vận hành một hệ thống tài chính theo cách phi tập tiling mà không cân phải tin tưởng vào bất k

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

ỳ trung gian tập trung nào.tiên chính phủTrước kill chúng tói tiếp tục với clìính bitcoin, có thể đáng dế xem lại số tiền mà chúng tồi sừ dụng hàng ng

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)u dược sự phức tạp của hệ thống tiền tệ fiat.“Thể ỉà đù /Ố7 ngườỉ dàn trong nước không biên Hệ íbống ngàn bàng rà dền tệ của ('bring ỉa. VI nếu bọ biề

n, tòi tin rỗng 'sẽ có một cuộc cách mạng ỉ/ước sáng mai. ”—Trích dẫn cùa Henry Ford“Tiên của Chính phủ*’ là thứ được gọi là tiền pháp định, hay nói m Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

ột cách đơn giản là “Tiên theo Nghị định”.Fiat có nguồn gốc từ tiếng Latinh “Hat”, về cơ bản có nghía là “hàv đê nó được thực hiện”. Fiat đả được coi

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

là tiên vì nó được các chính phủ ủy quyên là đâu thâu hợp pháp theo luật và do đó phải được chấp nhận như một hình thức thanh toán hợp lệ dưới sự giám

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)a quyết định mọi klìía cạnh của I lệ3Hon- to Bitcointhống tiên tệ và những người bình thường tuân theo các quy tắc đà được đặt ra.Hệ thống tài chính n

hiều ỉớp của Fiat so vớì hệ thống ngang hàng cùa Bitcoin.Trong một thê giới lý tưởng, một hệ thống tiên tệ tìat tù' trên xuống không tệ đến thế. Rốĩ c Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

uộc, không phải ai cùng là chuyên gia vê kinh tế và tài chính; hoàn toàn có thê chẩp nhận được khi chỉ sử dụng một hệ thống chuyển giao giá trị mạnh m

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

ẽ mà khổng cấn phải lo lắng vê bất cứ điêu gì khi một người tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ.Tuy nlìiên, trong khoảng một thế kỷ qua, điêu này đà k

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)bằng vàng” đà trở thành tiền giấy “được bảo đảm bời chính phủ". Trong giai đoạn này, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ít nhất dã cố gắng ràng buộc giá trị c

ủa dồng đó la với vàng. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào nãm 1971 klũ FedAn,bitcoin ana Moneyđà ngừng cô gắng và quyết định lằng Dỏ la đáng giá bất cú' Bitcoin là gì (full bản tiếng Việt)

thử gì nó nói là đáng giá.Purchasing Power of a 1913 $1 Bill

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân

PHẦN 1: BITCOIN LÀ GÌ?CHƯƠNG 1: BITCOIN VÀ TIÊNBitcoin là một Hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng cho phép các bên giao dịch với nhau mà khống cân