KHO THƯ VIỆN 🔎

Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         56 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

BỘ GIÁO DỤC VÀ D/XO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTÍ)Ẻ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co sơForeign Investment, Economic Grow

Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnamwth and Environmental Degradation since the 1986 “Economic Renovation" in VietnamMã sổ: I ..2020.01.1 AChù nhiệm dề tài:I S. VÕ HỒNG ĐỨCTP. HCM, 22/04

/2021BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTDÍ: TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co SÒForeign Investment, Economic Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

Growth and Environmental Degradation since the 1986 “Economic Renovation" in VietnamMà số: E.2020.01.1AXác nhận của tô chức chù trìChù nhiệm dê tàiVò

Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

Hồng DírcTP. HCM, 22/04/2021https://khothuvien .comDANH SÁCH NHỮNG THÀNH MÊN THAM GIA NGHIÊN CÚTĐẼ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNHChù nhiệm Dê lài:TS Võ

BỘ GIÁO DỤC VÀ D/XO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTÍ)Ẻ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co sơForeign Investment, Economic Grow

Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnami hợp chinh:Trường Dại học Mừ Thành phố Hồ Chi Minh3MỤC LỤC1.GIỜI THIỆU.................................132.TỎNG QUAN LÝ THUYẾT.......................

.202.1.VÁN ĐE TĂNG TRƯỜNG KINII TE VÀ TIÊU TI IỤ NÀNGLƯỢNG .......................................202.2.TIÊU THỰ NÂNG LƯỢNG VÀ Õ NHIÉM KHÔNG KHÍ...... Foreign investment, economic growth and environmental degradation since the 1986 “economic renovation” in vietnam

22

BỘ GIÁO DỤC VÀ D/XO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTÍ)Ẻ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co sơForeign Investment, Economic Grow