KHO THƯ VIỆN 🔎

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ c HÍ .MINHBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ C ÁP cơ SỞKHÁO SÁT KHÁ NĂNG CHỊU MẠN VÀ XÁ

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối naclÁC ĐỊNH CHÉ ĐỌ BO SUNG DINH DƯỠNG PHÍ HOP CHO sự SINH TRƯƠNG, PHẤT TRIỂN CÙA CÂY CÀ CHUA VÀ CÀ GAI LEO TRONG DIÊU KIỆN NƯỚC TƯỚI NHIÊM Ml ÓI NACLMã số

: T2018.10.2Chủ nhiệm để tài: TS. Bùi Thị Mỹ HồngTP. Hồ Chí Minh. 6/2021Danh sách nhũng thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối họp chính Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

1.Cử nhân Nguyền Hoàng Minh - Khoa Công nghệ sinh học. Trường Đại học Mỡ TP. Hồ Chi Minh.2.ThS. Lý Thị Minh Hiền - Khoa Công nghệ sinh học. Trưởng Đại

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

học Mở TP. Hồ Chi Minh3.TS. Trằn Thi Thanh Hiền - Khoa Sinh hoc và Công nghê Sinh học- Trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia TP Hồ Chi M

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ c HÍ .MINHBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ C ÁP cơ SỞKHÁO SÁT KHÁ NĂNG CHỊU MẠN VÀ XÁ

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl Đại học Mở TP Hồ Chi Minh đã tạo điều kiên phê duyệt, cấp kinh phí cho nhóm đê thực hiện để tài này.Xin câm ơn Ban Giám đốc Cơ sờ 3 - Bình Dương. Trư

ờng Đại học Mờ TP Hồ Chi Minh đà tạo điêu kiện cho nhóm thực hiện các thí nghiệm trong đề tài này.Xin câm ơn Quỷ Thầy/Cô trong Hội đồng xét duyệt. Hội Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

đồng đánh giá đề tài dà dành thời gian đọc và góp ý cho nghiên cứu này.Chu nhiêm đề tàiIVMỤC LỤCMỤC LỤC .............................................

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

......................VDANH MỤC BẢNG...........................................................viiiDANH MỤC HÌNH......................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ c HÍ .MINHBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ C ÁP cơ SỞKHÁO SÁT KHÁ NĂNG CHỊU MẠN VÀ XÁ

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl..........................31.1.Đặc diêm thực vật và giá trị của cây cà chua Savior.................31.2.Đặc diêm thực vật và giá trị cũa cầy cà Gai le

o.....................41.3.Hiện tượng xâm nhập mận và đất nhiễm mặn............................51.4.Stress mặn ờ cày trông và sự đáp ứng của cây trông Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

với stress mặn...61.5.Vai trò cùa chat dinh dường khoáng trong điêu kiện cây bị stress mặn và các nghiêncứu liên quan trên cày cà chua và cà Gai leo.

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl

............................81.5.1.Vai trò cùa Canxi...............................................91.5.2.Vai trò cùa Kali............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ c HÍ .MINHBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ C ÁP cơ SỞKHÁO SÁT KHÁ NĂNG CHỊU MẠN VÀ XÁ

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm muối nacl...........10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ c HÍ .MINHBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ C ÁP cơ SỞKHÁO SÁT KHÁ NĂNG CHỊU MẠN VÀ XÁ