KHO THƯ VIỆN 🔎

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

BÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỘNG - XẢ HỢITRAN THỊ NGACÒNG TÁC XẢ HỢI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục NGUY co BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤCLUẬN VÀN THẠC sĩ CÒNG TÁC XÃ HỌIHà Nội, năm 2018BÓ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC L

AO ĐỌNG - XẢ HỘITRẢN THỊ NGACÒNG TÁC XÃ HỌI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ NGUY co BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤCChuyên ngành: Còng tác xà hội Mà ngành: 8760101 Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

LUẬN VÃN THẠC sỉ CÒNG TÁC XÃ HỌINGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN HIỆP THƯƠNGHà Nội, năm 2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan công trinh nghiên cứu này

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

là còng trình nghiên cứu thực sư cùa cá nhân tôi. chưa được còng bố trong bất kỳ một công trinh nghiên cứu nào cả. Các sô liệu và nội dung dược trinh

BÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỘNG - XẢ HỢITRAN THỊ NGACÒNG TÁC XẢ HỢI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dụccứu cùa mình’Tác giàTrân Thị NgaLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh thực hiện luận văn tốt nghiệp ngành công tác xã hội với đê tài “Công tác xà hội nhóm trong p

hòng ngừa trê em có nguy cơ bị xâm hại tinh dục”, ngoài sự cố gắng nỗ lực cua bân thân, tòi còn nhận được sự quan tâm. giúp đờ và động viên của các th Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

ây cò giáo, gia đinh, bạn bè và đòng nghiệp.Lời đâu tiên, tòi xin dược gửi lời câm ơn chân thành đen Tiên sì Nguyền Hiệp Thương, người trực tiêp hướng

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

dẫn luận văn đà tận tinh chi bão và hướng dần tỏi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Tỏi cùng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo khoa

BÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỘNG - XẢ HỢITRAN THỊ NGACÒNG TÁC XẢ HỢI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dụcvề chuyên mòn, tạo diêu kiện hồ trợ tôi thực hiện nghiên cứu. Tôi cùng xin gửi sự biêt ơn sâu sãc tới gia đinh, bạn bè dà luôn đông hành, động viên và

úng hộ tôi trong suốt quâ trinh học tập. nghiên cứu.Do thời gian nghiên cứu. kiến thức cũng như kinh nhiệm của ban thân còn nhiêu hạn chê nên đê tài Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

không tránh khỏi nhừng thiêu sót. tỏi rat mong nhận được sự đóng góp ý kiến cua thây cò đè luận văn dược hoàn thiện hơn.Tòi xin chân thành căm ơn!Hà N

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục

ội, ngày thảng năm 20 ỉ 8Tác giãTrần Thị NgaIMỤC LỤCD ANH MỤC sơ ĐÒ, BÀNG BIÉU................................................IIIMỞ ĐÀU...............

BÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỘNG - XẢ HỢITRAN THỊ NGACÒNG TÁC XẢ HỢI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ

Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục liên quan dến dề tài..............................53.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.........................................9

BÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỘNG - XẢ HỢITRAN THỊ NGACÒNG TÁC XẢ HỢI NHÓM TRONG PHÒNG NGỪA TRẺ EM CÓ