KHO THƯ VIỆN 🔎

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         154 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BINH XÃ IIỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG XÀ HỎIvừ THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐÓI VỚI NGƯỜI TÂM THẢN TẠI

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nộiI TRƯNG TÂM CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THAN SÓ 2 HÀ NỌILƯẠN VÀN THẠC sỉ CÒNG TÁC XÃ HỌIHÀ NỘI - 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BI

NH XÀ HỘI TRƯỜNG DẠI HỌC LAO DỌNG XẢ HỌIvì THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỌI NHÓM ĐÔI VỚI NGƯỜI TÂM THAN TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM T Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

HẢN so 2 HÀ NỌIChuyên ngành: Còng tác xà hội Mãsố:8760101LUẬN VĂN THẠC sĩ CÒNG TÁC XÃ HỌINGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS. HÀ THỊ THƯHÀ NỘI-2018LỜI CAM ĐO

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

ANĐe tài nghiên cứu: “Cổng tác xã hội nhóm đồi với người tâm thần tại Trung tâm chàm sóc và nuôi dường ngtrời tâm thân sô 2 Hà Nội,rTôỉ xin cam đoan l

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BINH XÃ IIỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG XÀ HỎIvừ THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐÓI VỚI NGƯỜI TÂM THẢN TẠI

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nộinày là hoàn toàn hợp lệ và đâm bão tuân thù các quy định vê bão vệ quyền sớ hừu trí tuệ.Tói xin chịu toàn bộ trách nhiệm vê đê tài nghiên cửu của minh

.Hà Nội, tháng 11 năm 2018Học viênVũ Thị Phương OanhLỜI CẢM ƠNThời gian học tập tại Trường Đại học Lao động xà hội. ein đã học hòi vã tiếp thu được nh Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

iều kiến thức quỷ báu từ các thầy có giáo truyền đạt. Em xin gũi lời câm on đến quý thầy cô giáo trong khoa đà cho em có cơ hội tiếp thu nhừng kiến th

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

ức chuyên món và nhừng lời chi dạy ân cân trong suốt thời gian em theo học. Đặc biệt, em xin được bày tô lông biết ơn sâu sắc nhất đến TS. Hà Thị Thư

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BINH XÃ IIỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG XÀ HỎIvừ THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐÓI VỚI NGƯỜI TÂM THẢN TẠI

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội đà luôn bên cạnh động viên em trong quá trình thực hiện đề tài.Mặc dù bân thân em đà có sự nồ lực cố gáng. nhưng do còn hạn chế về một số kỳ năng nhấ

t định, nên đề tài có thê chưa thành công như mong đợi. Em rất mong nhận được sự đóng góp lận tình cùa quý thầy cô giáo đề luận văn của em được hoàn t Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

hiện hơn.Em xin chân thành câm ơn!Tác giả luận vănVũ Thị Phương OanhIMỤC LỤCDANH .MỤC TỪ VIẾT TẢT.............................................IVDANH M

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội

ỤC BẢNG BIÈU.................................................VDANH MỤC BIẺU DÒ..................................................VILỜI MỞ ĐÀU..........

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BINH XÃ IIỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG XÀ HỎIvừ THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐÓI VỚI NGƯỜI TÂM THẢN TẠI

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 hà nội..............141.1.Lý luận ve bệnh tâm thân và người tâm thân...................141.1.1.Một sô khái niệm...........................................14

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ LAO DỌNG THƯƠNG BINH XÃ IIỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG XÀ HỎIvừ THỊ PHƯƠNG OANHCÒNG TÁC XÃ HỘI NHÓM ĐÓI VỚI NGƯỜI TÂM THẢN TẠI