KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         177 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÓ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẬC ĐIẼM Dĩ CĂN HẠCH VÀ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG TH

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigmaHƯ ĐẠI TRÀNG SIGMALUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌCHà Nội - 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÔ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐỈỄM DI CĂN HẠCH VÀ

KỄT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMAChuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: 9 72 01 04LUẬN ÁN TIỄN SỸ Y HỌCHƯỚNG DĂN KHOA HỌC Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

:PGS.TS. NGUYỀN THANH LONG PGS.TS. NGUYỄN VÀN KHOAHà Nội - 2023LỜI CAM ĐOANTôi là Ngô Gia Khánh, nghiên cứu sinh năm 2014-2017, Học viện Quân y, chuyê

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

n ngành Ngoại tiêu hóa. xin cam đoan:-Đây là luận án do bân thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dân khoa học cùa PGS.TS Nguyên Thanh Long (Bệnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÓ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẬC ĐIẼM Dĩ CĂN HẠCH VÀ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG TH

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma Việt Nam.-Các sô liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đà được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi ng

hiên cứu.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm vê những cam kết nêu trên.Tác giảNgô Gia KhánhLỜI CÁM ƠNDế hoàn (hành luạn án này, lôi xin trân trọng càm Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

ơn:-Đáng úy và Ban giám đốc Học viện Quân y.-Dàng ùy và Ban giám dốc Bệnh viện Quân y 103.-Bộ môn - Khoa Plìâu thuật bụng, nay là Trung tâm Phâu thuật

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

tiêu hóa Bệnh viên Quan y 103 - Học viện Quân y-Hệ Sau đại học, phòng Sau đại học, phòng Đào tạo IIVQYTôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác tới thầy PG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÓ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẬC ĐIẼM Dĩ CĂN HẠCH VÀ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG TH

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigmau và hoàn thành luận án.Tôi cũng xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới các thây, các cán bộ nhân viên Bộ môn khoa Phầu thuật bụng Bệnh viện Quân y 103 -

Học viện Quân y, các thây và cán bộ Bộ môn - Khoa Giãi phâu bệnh - Pháp y- Bệnh viện Quân y 103 đã tận tình dạy bão và giúp đờ, đóng góp ý kiên, tạo Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

diều kiện cho lôi trong quá trình học tập, nghiên cún, thu thập sổ liệu, hoàn thành và bão vệ luận án.rỏi xin càm ơn sâu sầc lời nhừng bệnh nhân dông

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma

ý tham gia vào nghiên cứu, giúp tôi hoàn thành được nghiên cứu cúa mình.Cuõi cùng lôi xin gừi lòng biẽl ơn và lình càm yêu quý lới bô mẹ, vợ, con gái

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÓ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẬC ĐIẼM Dĩ CĂN HẠCH VÀ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG TH

Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng sigma Gia Khánh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN YNGÓ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẬC ĐIẼM Dĩ CĂN HẠCH VÀ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG TH