KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THANH HUYỀNGIÃI PHÁP HẠN C HÉ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG ĨĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KĨĨẤU CỦA TỎNG CỤC

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt namC HAI QUAN VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÊN SĩHà Nội, Năm 2023iiBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI TĨIANĨI TIUYẺNG1ẤỈ PHÁP HẠN C HẺ GIAN LẬN THI O

NG -MẠI TRONG TĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KHÂU C ỦA TÔNG CỤC HAI QUAN VIỆT NAMChuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 9340121Luận án tiên sì kinh têNg Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

ưòi hướng dần khoa học:1.PGS.TS Doàn Ke Bôn2.PGS.TS. Phan Thi Thu HoàiHà Nội, Năm 2023Lời CAM DOANTòi xin cam đoan các nội dung trinh bày trong luận á

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

n lã kết quà nghiên cứu của riêng tôi. thực hiện trên cơ sớ kế thừa và có trích đản đầy đủ, trung thực các kết quà nghiên cứu của các tác giá đà công

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THANH HUYỀNGIÃI PHÁP HẠN C HÉ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG ĨĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KĨĨẤU CỦA TỎNG CỤC

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt namhiên cửu sinhiiLỜI CẤM ƠNNCS xin chân thành cảm ơn BGH. các Thầy giáo, cô giáo thuộc Trưởng Đại học Thương mại đà lạo điêu kiện giúp đờ lồi irong quá

trình học lập vã nghiên cửu.NCS xin Iran trọng câm ơn sự hướng dan, chi bão lận lình, trách nhiệm và hiệu quả của PGS.TS. Doân Kè Bón Trường Dại học T Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

hương mại trong quá trình nghiên cứu. thục hiện vã hoàn thiện luận án tiến sì.NCS xin chân thành cam ơn PGS.TS Phan Thị Thu Hoài - Trường Đại học Thươ

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

ng mại dà tận tinh giúp dờ. nhận xét góp ý cho tôi trong quá trình nghiên cứu này.ròi xin gữi lời câm om Irãn trọng đèn lành đạo và chuyên viên của Vi

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THANH HUYỀNGIÃI PHÁP HẠN C HÉ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG ĨĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KĨĨẤU CỦA TỎNG CỤC

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt namệt Nam đà lận linh giúp đờ lôi Irong quá trình lìm hiêu và ihực hiện luận án.ròi xin gứi lời câm cm Irân Irọng đen lành đạo và chuyên vicn cũa các Chi

cục Hãi quan các linh Bình Dương, Dồng Nai I p Hồ Chí Minh. Hãi Phòng. Hưng Yêu. Ila Nội... vã một sổ dơn vị cua cãc Cục và Chi cục hai quan dịa phươ Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

ng khác dà tạo diều kiện cho tòi phong vẩn vã tìm hiếu quy trinh nghiệp vụ thực tiền.Tôi xin chân thành cam ơn cãc bạn bè. dồng nghiệp còng tác tại Bộ

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam

môn QTTNTMQT. Khoa KTKDQT vã Trường Đại học Thirơng mại dà luôn tạo diều kiện, động viên đê lói có ihc hoàn thành được luận án này.ròi xin chân thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THANH HUYỀNGIÃI PHÁP HẠN C HÉ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG ĨĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KĨĨẤU CỦA TỎNG CỤC

Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam.....vii

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THANH HUYỀNGIÃI PHÁP HẠN C HÉ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG ĨĨOẠT DỌNG GIA CÔNG XUẤT KĨĨẤU CỦA TỎNG CỤC