KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẽ Thanh TuấnPHÁT TRIẺN KINH TÉ BIÊN GIỚI VIỆT - TRƯNG (TĨNH QUẢNG NINH): VÁN ĐẺ VÀ GIẢI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp PHÁPNgành: Kinh tế quốc (ế Mã số: 9.31.01.06LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KĨNH TÉNgười hưứng dần khoa học: PGS.TS ('hu Đức DũngPGS.TS. Dưoiìg Văn HuyHÀ NỘI-2019LỜI

CAM ĐOANTòi xin cam đoan đáy ì à công trình nghiên cứu cua riêng tôi. Các sô liệu thu thập, trích dàn, xử lý từ các nguồn chính thức và cùa riêng tác (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

gia. Ket qua nêu trong luận án là trung thực, chưa từng được công ho trong bát kỳ công trình nào khác.Tác giá luận ánLe Thanh TuấnDANH MỤC CHÌ", KÝ l

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

ilẸl VIÉT TÁTSTT..X. Chữ viẽt tấtTiếng AnhTiếng Việt1ACFTAASEAN-China Five Trade Aieakhu vực mậu dịch tự do ASEAN trung Quốc2C7Ocertificate of origing

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẽ Thanh TuấnPHÁT TRIẺN KINH TÉ BIÊN GIỚI VIỆT - TRƯNG (TĨNH QUẢNG NINH): VÁN ĐẺ VÀ GIẢI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp Direct investmentđầu lu trực liếp nước ngoài9GDPGross Domestic Productlồng sân phẩm quốc nội10GMSGreater Mekong Subregion K.-C7úèu vùng sông Mê Cóng1

1HDHhiện đại hoá12KCNkhu còng nghiệp13KCXkhu chế xuẩl14KKTkhu kinh le15KKTCKkhu kinh le cứa khấu16KNQkhu ngoại quan17KTCKBGkinh le cửa khầu biên giói1 (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Tế Biên Giới Việt – Trung (Tỉnh Quảng Ninh) Vấn Đề Và Giải Pháp

8KTCKkinh le cứa khau19KTQTkinh le quốc tể20KVkilovolt21NDTnhân dân tệ

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẽ Thanh TuấnPHÁT TRIẺN KINH TÉ BIÊN GIỚI VIỆT - TRƯNG (TĨNH QUẢNG NINH): VÁN ĐẺ VÀ GIẢI

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẽ Thanh TuấnPHÁT TRIẺN KINH TÉ BIÊN GIỚI VIỆT - TRƯNG (TĨNH QUẢNG NINH): VÁN ĐẺ VÀ GIẢI