KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu dộc lập của riêng tôi. Các sô liệu được ncu (rong luận án là Ining thực, có nguồn gôc rò rà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Namàng. Kcl quà nghiên cứu cùa luận án dơ tãc giá tự tim hiéu, phản tích vả tông hợp, chưa từng được công bỏ (rong mội công trình nào khác.TÁC GIÀ LVẬN Ấ

NNguyền Thị Anh TrâmiMỤC LỤCMỤC LỤC..........................................................iiDANH MỤC CẤC BẢNG...................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

.........viiDANH MỤC CÁC HỈNH VỀ.............................................IXMỠ DÂU............................................................11.I

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

ý do chọn dề tải.............................................1•» •2.Mục dích nghiên cứu............................................23.Doi tượng và phạ

LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu dộc lập của riêng tôi. Các sô liệu được ncu (rong luận án là Ining thực, có nguồn gôc rò rà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam.............................4CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN CẤC CÒNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUANDÉN DÈ TÀI NGHIÊN CỬU...........................................51.

1.Tông quan nghicn cứu về phát triền nguồn nhàn lực và phát triền nguồn cánbộ quân lý trên thè giới........................................51.1.1.Các (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

nghiên cứu liên quan đen học thuyêt vê phát triên nguồn nhânlực...........................................................51.1.2.Các nghiên cứu liên q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

uan đến lý luận về phát triển nguồn nhân lực..61.1.3.Các nghicn cứu lien quan đèn phát triên nguỏn cán bộ quan lý trongcác doanh nghiệp...............

LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu dộc lập của riêng tôi. Các sô liệu được ncu (rong luận án là Ining thực, có nguồn gôc rò rà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam.....................9CHƯƠNG 2: cơ SÔ LÝ LUẠN ví: PHÁ I TRlí-N NGUÔN CẢN BỌ QUÁNLÝ.................................................................132

.1.('ác khái niệm..............................................132.1.1.Nguôn nhân lực..........................................132.1.2.Nguồn cản bộ qu (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

án lý..................................142.1.3.Phát triền nguồn nhân lực...............................162.1.4. Phát triển nguồn cán bộ quán lý.......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Ngành Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam

......................192.2.Nội dung và các hoạt động chu VCU phát tricn nguôn cán bộ quan lý.19ii

LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu dộc lập của riêng tôi. Các sô liệu được ncu (rong luận án là Ining thực, có nguồn gôc rò rà

LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu dộc lập của riêng tôi. Các sô liệu được ncu (rong luận án là Ining thực, có nguồn gôc rò rà