KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

MEN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌ1 MẸT NAMHỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •LÊ M1M1 TÂMPHÁT TRĨÉN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN MEN THÔNG DI DỌNG THÔNG MINHLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh VÀN THẠC sì QUÀN TRỊ KINH DOANHHÀ NỌL 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÂ HỢILÊ MINH TÂMPHÁT TRIẺN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ

PHÀN VIỀN THÒNG DI DỘNG THÔNG MINHNgành: Quàn trị kinh doanhMà số: 8.34.01.01NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC:TS. BÙI TÔN HIÊNHÀNỌL 2019LÒI CAM ĐOANTói xin c (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

am đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tói. Đê tài do cá nhân tôi nghiên cứu: các số liệu, kết quà nêu trong luận văn là trung thực và có nguồ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

n trích dần: bố cục. phông chừ cùa luận vãn đúng với quy định và đề tài chưa từng dược ai công bố trong bất kỳ cóng trình nào khác.Hà Nội, ngày tháng

MEN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌ1 MẸT NAMHỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •LÊ M1M1 TÂMPHÁT TRĨÉN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN MEN THÔNG DI DỌNG THÔNG MINHLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông MinhOANH NGHIỆP...............................................7LI. Một số các khái niệm cơ ban............................81.2.Nội dung phái triền nguồn n

hân lực trong doanh nghiệp.91.3.Các nhân tố ành hưởng đến phát triền nguồn nhân lực cua doanh nghiệp 221.4.Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực tại c (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

ác doanh nghiệp và bài học rútra cho Công ty cỗ phần viền thông Đi Động Thông Minh.............27Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÔ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

NG TY CO PHẤN MÈN THÔNG DI DỌNG THÔNG MINH.....................322.1.Khái quát về Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh..322.2.Nội dung phát t

MEN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌ1 MẸT NAMHỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •LÊ M1M1 TÂMPHÁT TRĨÉN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN MEN THÔNG DI DỌNG THÔNG MINHLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minhen to anil hường đen phát tricn nguồn nhân lựctại Công ty cỗ phẩn viền thông Di Dộng Thông Minh................512.4.Đánh giá chung về phát triển nguồ

n nhân lực lại Công ly cỗ phầnviền thôngDi Dộng 'llìông Minh.............................................58 (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh

MEN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌ1 MẸT NAMHỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •LÊ M1M1 TÂMPHÁT TRĨÉN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN MEN THÔNG DI DỌNG THÔNG MINHLUẬN