KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRẤN THỊ THANH XUÂNNÂNG C AO CHÍ SÓ NĂNG Lực CẠNH TR ANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc GiangLUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC' THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHTRAN THỊ THANH XUÂNNÂNG CAO CHI SÓ NĂNG LỤC

CẠNH TRANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGNgành: QUÁN LÝ KINH TÉ Mù số: 9.34.04.10LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐÕ ANTI TÀITHÁI (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

NGUYÊN - 2018iLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày ìà công trình nghiên cứu khoa học độc lập của lòi. các thông tin. sổ liệu, kết qua nêu trong luận án l

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

à trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những kếl quà nghiên cứu của luận án chưa từng được còng bố trong bàl cứ một công trình nào khác.l ác già luận á

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRẤN THỊ THANH XUÂNNÂNG C AO CHÍ SÓ NĂNG Lực CẠNH TR ANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang học Thái Nguyên. Ban Giám hiệu Trường Dại học Công nghệ GTỈ1'- Ban Giám dốc và cãc thầy cỏ giáo thuộc cơ sớ Dào tạo Thãi Nguyên đà tạo điều kiện thuậ

n lọi và giúp dữ tòi trong suối quả trình học rập, nghiên cửu.Tòi xin bày ló lòng biềt ơn chân thành và sâu sắc lới thầy hướng dần PGS.TS Dồ Anh lài - (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

người dà luôn rám huyết và nhiệt tinh hướng dẫn và dộng viên khích lệ lòi. dành nhiều thời gian hướng dan và chỉ bào lòi trong suốt thời gian học lập

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

và nghiên cữu.Tòi xin chân thành cảm on Phòng Thương mại và ('ông nghiệp Việt Nam (VCCI) đã luôn úng hộ, chia se kinh nghiệm trong quá trinh học tập

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRẤN THỊ THANH XUÂNNÂNG C AO CHÍ SÓ NĂNG Lực CẠNH TR ANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang thương linh Bắc Giang, ('ục thống kè lỉnh Bắc Giang. Trung tàm xúc tiến Dầu tư nnh Bấc Giang, dă giùp dờ và tạo diều kiện cho ròi tiến hành nghiên cú

n.Xin gửi tấm lông tri ân tới gia dinh tôi. Những người thán yéu trong gia dinh luôn là những nguồn động viên lớn lao. luôn dành cho lòi sự quan làm. (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

giúp đờ trên mọi phương diện dể tôi yên rám học rập, nghiền cứu và hoàn thành luận án.Xin tràn trọng câm ơn!Tác giá luận ãnTrân Thị I hanh XuâniiiMỤC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Cho Tỉnh Bắc Giang

LỤCLÒI CAM ĐOAN...........................................................iLÔI CẢM ON............................................................iiMỤC

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRẤN THỊ THANH XUÂNNÂNG C AO CHÍ SÓ NĂNG Lực CẠNH TR ANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGL

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRẤN THỊ THANH XUÂNNÂNG C AO CHÍ SÓ NĂNG Lực CẠNH TR ANH CẮP TỈNH CHO TỈNH BÁC GIANGL