KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         182 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy ThaiA GÃY TÊ TỦY SÔNG BẰNG HỖN HỢP BUPIVACAIN 0,5% TỶ TRỌNG CAO -SUFENTANIL - MORPHIN LIẾU THẤP ĐÊ MÔ LẤY THAICHUYÊN NGÀNH : GÂY MÊ HÓI sứcMẢ só: 62.72.01

.22LƯẬN ÁN TIẾN Sĩ Y nọc:NGUỬỈ Hl rỚNG DÀN KHOA HỌC:1.PGS.TS. Phan Đình Kỳ2.PGS.TS. Công Quyết ThăngHÀ NỘI - 2013LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là c (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

ông (rinh nghicn cứu cũa riêng tòi, tàl ca nhưng so liệu do chính tòi thu thập và kết quá trong luận án này là trung thực và chưa có ai công bố trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

bẩl kỷ một công trình nghicn cứu nào khác.Tác giàNguyễn I hẻ LộcLỜI CẢM ƠNTói xin (răn thành câm ơn:-Ban Giám đốc và Khoa Gãy mê Hổi sức Bệnh viện Phụ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai tịch Hội GMHS Việt Nam, nguyên Hiệu trướng, Chu nhiệm Bộ môn GMHS, Trường Đại học y Hà Nội, nguyên Chu nhiệm khoa GMHS bệnh viện Việt Đức, người thầy

đà tận tinh chi bão và góp nhicu V kiên quý báu cho tôi trong quá trình thực hiên và hoàn thành luận án này.-PGS.TS. Nguyen Viet Tien, Thứ trường Bộ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sân Trung ương, Chù nhiệm Bộ môn Phụ sản Trường Đại học y Hà Nội, người thầy đà quan tâm động viên và tạo mọi điều kiện t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

huận lợi giúp đờ tòi trong công tác và nghiên cửu đê hoàn thành luận án này.-Tỏi xin bày tó lòng biết ơn sâu sac tới PGS. TS. Phan Đình Kỹ và PGS. TS.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thaiáu trong quá trình tôi nghiên cứu và hoàn thành luận án này.-Khoa đẽ Bệnh viện Phụ sản Trung - ơng, đặc biệt là nhân viên trong khoa này hết súc nhiệt

tình giúp dờ tôi hoàn thành luận án.-Cùng toàn thổ các bác sỳ, kỳ thuật viên và cân bộ công chức viên chức cùa khoa Gây mê hoi sức Bệnh viện Phụ sân (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

Trung ương đà động viên nhiệt tình giúp tôi thực hiện nghiên cứu này.- Hãng D- ực phâm Trung ương 1 và các hãng dược phàm khác đà cung cap thuốc trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

nghiên cứu. dẻ tạo điều kiện giúp đờ tôi hoãn thành chương trình học lập \ à nghiên cứu này.- l ôi xin dành những dòng cuối đe cảm ơn bo mẹ. vợ con,

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thaing dành sự cam ơn trăn trọng đoi với bạn bè đổng nghiệp đã luôn ờ bèn tôi trong mọi lúc khó khan dể V- ơn len trong học lập. công lác và hoàn thành lu

ận án này.Một lần nữa tôi xin trân trọng câm ơn sự giúp dờ quý báu dó.Hà Nội, ngày 20 tháng 12 nòm 2013NCS. Nguyền Thê LộcMỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Gây Tê Tủy Sống Bằng Hỗn Hợp Bupivacain 0,5% Tỷ Trọng Cao - Sufentanil - Morphin Liều Thấp Để Mổ Lấy Thai

đoan

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ QUÓC PHÒNGVIẸN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y - Dược LÂM SÀNG 108 • _____________________* •. «òNGUYÊN TIIÉ LỌCNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ CỦA