KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         130 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNguyễn Văn HàiNGHIÊN cứu XÂY DỰNG MÔ HÌNH cơ HỌC VÀ TÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng BiểnNH TOÁN THIẾT KÉ THIÉT BỊ PHẤT ĐIỆN TÌ NĂNG LƯỢNG SÓN G BI ÉNLUẬN’ ÁN TIÉN SĨ KỲ THI ẠT cơ KHÍ VÀ cơ KỶ THUẬTHà Nội-2019ỉLỜI ( AM ĐOANTòi xin cam đoan

đây là còng trình nghiên cứu cùa riêng tòi. Các kết quả nghiên cứu được trinh bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố t (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

rong bầt kỳ còng trinh nào khác.Tôi xin cam đoan răng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận án đà được câm ơn. các thông tin trích dan trong luận án

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

này đêu được chi rô nguỏn gòc.Tác già luận ánNguyễn Vãn HaiiiLÒI CẢM ƠNTòi xin gửi lời cám ơn chân thành vã sâu săc nhất đến GS.TSKH. Nguyền Đóng Anh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNguyễn Văn HàiNGHIÊN cứu XÂY DỰNG MÔ HÌNH cơ HỌC VÀ TÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biểndạy và đào tạo trong quá trình học nghiên cứu sinh. Tôi xin câm ơn Viện Cơ học. Học viện Khoa học và Công nghệ đã tạo điều kiện giúp tòi hoàn thành lu

ận án.Tôi xin bày tỏ sự câm ơn tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đà hỗ trợ kinh phí thông qua đề tài khoa học công nghè VAST 01.10/16-17 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

dề có được các kềt quà nghiên cứu cùa luận án.Xin câm ơn các đồng nghiệp ThS. Lê Chi Còng. ThS. Nguyên Như Hiểu, cám ơn gia dinh và bạn bé đã đòng vi

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

ên giúp dở cho tôi hoàn thành luận án này.iii.MỤC LỤCTrangLời cam đoan............................................................ iLời cám ơn .......

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNguyễn Văn HàiNGHIÊN cứu XÂY DỰNG MÔ HÌNH cơ HỌC VÀ TÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biểnu, các chữ viết tất............................... viDanh mục các báng..................................................... viiiDanh mục các hình vè.

đổ thị........................................... ixMỜ ĐẢƯ ................................................................. 1CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN CẤC (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

CÒNG TRÌNH NGHIÊN' cứu VẺ 4 THIÉT BỊ PHẤT ĐIỆN TỪ NẢNG LƯỢNG SÓNG BIẺN VÀ KHẢ NÂNG ỨNG DỤNG THIET BỊ TẠI VIỆT NAM.....................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biển

...1.1.Tông quan các công trình nghiên cứu vè thiết bi phát điện từ năng lượng 4sóng biền trên thế giới...............................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNguyễn Văn HàiNGHIÊN cứu XÂY DỰNG MÔ HÌNH cơ HỌC VÀ TÍN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Cơ Học Và Tính Toán Thiết Kế Phát Điện Tử Năng Lượng Sóng Biểnận xét vã đánli giá......................................... 11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNguyễn Văn HàiNGHIÊN cứu XÂY DỰNG MÔ HÌNH cơ HỌC VÀ TÍN