KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÃM KHO/X HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGI VỀN THỊ KIM OANHPHÁT TR1ẺN NGLỎN NHÂN LỤC TRONG KHÓI CO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng NamUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HĨỆP ĐỨC, TĨNH QUÁNG NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẤN LÝ KĨNTĨ TÉHÀ NỘI, nám 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC’ XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA H

ỌC XÃ HỘINGUYỀN TĨĨỊ KIM OANHPHÁT TRIẼN NGUỒN NHÂN Lực TRONG KHỐI Cơ QUAN QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC CẮP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TÍNH QUÁNG NAMChuyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

ngành :Quán lý Kin 11 tế Mã số: 8 34 04 10NGƯỜI HƯỜNG DẪN KHOA IIỌC PGS.TS. LÊ THANH HÀHÀ NỘI, năm 2019LỜI CAM ĐOANrỏi xin cam kết luận vàn của mình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

được thực hiện dựa vào hiếu biết và quá trinh tim tòi. cố gắng thực hiện cua băn thân cùng với sự hướng dần cũa PGS.TS Lê Thanh Hà. Các số liệu, kết q

VIỆN HÀN LÃM KHO/X HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGI VỀN THỊ KIM OANHPHÁT TR1ẺN NGLỎN NHÂN LỤC TRONG KHÓI CO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nama minh.Tác giáNguyền Thị Kim OanhMỤC LỤCMỞ ĐÀU......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẠN VẺ PHÁT T

RIEN NGl ỚN NHÂN Lực TRONG cơ QUAN QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC...................................71.1.MỘI sổ khái niệm........................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

.71.2. Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan quan lý nhã nước.171.3. riêu chi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực cán bộ. công chức....

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

......25CHƯƠNG 2: THỊÍC I RẠNG PHÁ I TRIỂN NGl Ỏ.N NHẤN Lực TRONG KHƠI Cơ QUAN QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC CAP IIUYẸN TẠI IIUYẸN IIIẸP ĐỨC, TĨNH QUÁNG NAM.......

VIỆN HÀN LÃM KHO/X HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGI VỀN THỊ KIM OANHPHÁT TR1ẺN NGLỎN NHÂN LỤC TRONG KHÓI CO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam................................282.2.I hực Irạng các hoại động phái triền nguồn nhân lực trong khói cơ quan quán lýnhà nước cấp huyện tại huyện Hiệp

Đức. tinh Quang Nam.......................332.3.Đánh giá chung về thực trụng nguồn nhân lực trong khối cơ quan quán lý nhànước cấp huyện tại huyện Hiệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

p Đức, tinh Quang Nam...............53( HƯƠNG 3: GIAI PHÁP PHÁT TRIEN NGUỠN NHÂN Lực TRONG KHÓI co QUAN QUẤN I V NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN HIỆP DƯC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Khối Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Cấp Huyện Trên Địa Bàn Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

, TÌNH QUÀNG NAM.............................................583.1.Cãn cứ dể xây dựng giai pháp phát triền nguồn nhàn lưc khối cơ quan quan lýnhà nước

VIỆN HÀN LÃM KHO/X HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGI VỀN THỊ KIM OANHPHÁT TR1ẺN NGLỎN NHÂN LỤC TRONG KHÓI CO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HU

VIỆN HÀN LÃM KHO/X HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGI VỀN THỊ KIM OANHPHÁT TR1ẺN NGLỎN NHÂN LỤC TRONG KHÓI CO QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HU