KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         212 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Namđược công bỏ trong bất kỳ một công trinh nào khác.Tác giã luận ánPhạm Xuân KiêniiLỜI CẢM ƠNTác giả luận án xin bày tó lòng cảm oil chân thành và biết

ơn sâu săc tới PGS. TS Nguyen Thị Lời và PGS. TS Phạm Thị Gái - nhùng cán bộ hướng dẫn khoa học cho tác giã - dà hướng dẫn. chi bão nhiệt tình và định (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

hướng khoa học trong suốt quá trinh nghiên cứu, thu thập số liệu, khao sát thực tê và thực hiện luận án.Tác gia cùng xin bày tỏ lòng câm ơn sâu sắc đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

en các công ty dược liệt kê ớ luận án trong quá trinh diêu tra. thu thập sô liệu, khảo sát thực tê phục vụ cho việc phàn tích, tổng hợp và viết luận á

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam toán và Bộ môn Phân tích kinh doanh: các nhà khoa học. bạn bè và người thân dà động viên, chia sẻ và khích lệ tãc gia trong suốt quá trinh thực hiện

luận án.Tác giá luận ániiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................iLỜI CẢM ƠN............................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

.....iiDANH MỤC KÝ HIỆU VIÉT TÁT...................................ivDANH MỤC BÀNG BIEƯ sơ Đớ.....................................VMỎ ĐẢU.............

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

..........................................1CHƯƠNG 1 Cơ SỠ LÝ LUẬN VẺ PHẢN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIẸP.......................................

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Namdung phân tích lài chính doanh nghiệp.............25KÉT LUẬN CHƯƠNG 1...........................................69CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHẢN TÍCH TÀI CH

ÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP GIAO THÒNG ĐƯỜNG Bộ..................................702.1Tổng quan về các doanh nghiệp giao thông dường bộ.....702.2Thực t (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

rạng phân lích lài chính trong các doanh nghiệp giao thông vận tải dườngbộ....................................... .............. 832.3Đảnh giá ihực t

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

rạng công lác phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giaothòng đường bộ...........................................130KÊT LUẬN CHƯƠNG 2............

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam33.1Chiến lược phát triển giao thông đường bộ và yêu cầu cơ ban cúa việc hoànthiện phân lích tài chinh trong các doanh nghiệp giao thòng dường bộ.1433

.2Giai pháp hoàn thiện phân lích lài chinh cúa trong các doanh nghiệp giao thôngđường bộ.................................................1493.3Điều ki (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Tích Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

ên để thực hiện các biện pháp cài thiện phàn tích tài chính cùa các doanh

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ

iLỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu minh họa trong luận án là trung thực. Các két quà cũa luận án chưa đ