KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         55 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌCVÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHPHÂN TÍC n IIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C ÙA H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy XươngHOẠT C HAT BORTEZOMIB TỎNG HỢP ĐƯỢC LÀM NGUYÊN LIỆU THUÓC DIÊU TRỊ BỆNH DA ư TUỲ XƯƠNGLUẠN VÃN’ THẠC sỉ : IIOÁ HỌCHà Nội 2019,______..____ VIỆN HÀN LÂ

M KHOA HỌCBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO"VÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGUYEN TUẤN ANHPHÂN TÍCHIIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C UA HOẠT C HAT BO (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

RI EZOMIB TỎNG HỌP ĐƯỢC LÀM NGUYÊN LIỆU THI Ôc DIÉU TRỊ BẸNII DA ư TUỲ XƯƠNGCHUYÊN NGÀNH: HOÁ HỌC MÃ SO: 8440118LUẬN VĂN THẠC sĩ : HOÁ HỌCNGƯỜI HƯỚNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

DAN KHOA nọc I S. DẠNG THỊ TUYẾT ANHHà Nội 20191LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đè tài luận văn thạc sỳ: ‘'Phân lích hàm lượng và câu trúc của hoạt chat

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌCVÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHPHÂN TÍC n IIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C ÙA H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xươnglà bân sao chép của bat kỳ một cá nhân, tổ chức nào. Các kết quà thực nghiệm. sò liệu, nguỏn thông tin trong luận vân là do lôi tiên hành, trích dần.

tinh toán và dành giã. l ôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhưng nội dung mà lỏi đà trinh bày trong luận văn này.1 lã Nội, Ngày tháng năm 2019HỌC V (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

IÊNNguyen Tmin Anh11LỜI CÁM ƠNEm xin gửi lời biết ơn sâu săc đến TS.Dặng Thị Tuyết Anh Phó phông Hóa Dược - Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học & ('ô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

ng nghệ Việt Nam đà dành ràl nhicu thời gian, tâm huyct hướng dan nghiên cứu và giúp cm hoãn thành luận vãn tỏt nghiệp.Em xin chân thành cam ơn các an

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌCVÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHPHÂN TÍC n IIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C ÙA H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xươngt hum van này.Em xin chân thành cam ơn ban lành đạo Viện Hoá Học ,lập the các thày cỏ. anh chị vả các bạn tại Viện ỉ loá I lọc dà tạo diêu kiện giúp d

ở em trong suốt quá trinh hoàn thành luận vàn.I m xin chân thành cám ơn I lọc Viện Khoa I lọc Và Công Nghệ Việt Nam đà lạo điểu kiện thuận lợi cho em (Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

trong quá trình học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận V ãn.Em xin gửi lôi câm on den de tãi chương trinh lloá Dược Mâ so: CNHD.DT.076.17-19 dê em có

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phân Tích Hàm Lượng Và Cấu Trúc Của Hoạt Chất Bortezomib Tổng Hợp Được Làm Nguyên Liệu Thuốc Điều Trị Bệnh Đa U Tủy Xương

thê tham gia và thực hiện luận vàn này.I lã Nội, ngây tháng năm 2019Học viênNguvền Tuấn Anhiii

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌCVÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHPHÂN TÍC n IIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C ÙA H

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÀM KHOA HỌCVÀ CÒNG NGHE VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHPHÂN TÍC n IIÀM LƯỢNG VÀ C ẤU TRÚC C ÙA H