KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         191 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030ĐÉN NĂM 2030LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KTNH TÉHÀNỌI-2019VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỢI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •NGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH

TRANH CỦA TỎNG CÔNG TY CÁNG HÀNG KHÔNGVIỆT NAM ĐÉN NĂM 2030Ngành: Quan lý kinh téMũ sổ: 9.34.04.10LUẬN ÁN TTÉN sĩ KINH TÉNgười hướng dần khoa học: 1. (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

PGS,TS. Đồ Linh Hiệp2. TS. Vũ Dinh ÁnhHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cữu cùa riêng tôi. các sổ liệu nêu trong luậ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

n án là trung thực. Những kêl luận khoa học cua luận án chưa từng dược công bò trong bât kỳ công trình nào khác.Tác giá luận ánNguyễn Mạnh TuânMỤC LỤC

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030NH TRANH CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG, CÁC CÁNG HÀNG KHÔNG.................................................................7ỉ. 1. Tình hình nghiên cứu ờ nước

ngoài.........................................71.2.Tinh hình nghiên cứu ờ Việt Nam...........................................101.3.Kết luận rút ra từ (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

tổng quan nghiên cứu và vẩn đề cùa luận án cần tiếp tụcnghiên cứu.....................................................................191.3.1.Nhùng đi

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

ểm thống nhất về cạnh tranh trong lình vực câng hàng không. 191.3.2.Nhùng điềm cần tiếp tục nghiên cứu về cạnh tranh trong lình vực cânghàng không....

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030 CÁC CÀNG HÀNG KHÔNG..........................................................................212.1.ĩ.ý luận về nâng lực cạnh tranh...................

........................212.1.1. Lý thuyết về cạnh tranh.............................................212.1.2.Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh.......... (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam Đến Năm 2030

...........................24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Đ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN MẠNH TUÂNNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Đ