KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan University Hospitality & Tourism InstituteĐai Học Duy ĩãnViên Đào Tạo & Nghiên Cửu Du

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵngu LịchCHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPBÁO CÁO THỰC TẬP VÀ GIẢI PHÁP THU HŨT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TYCÕ PHĂN DU LỊCH DANASEAĐÀ NẴNGCHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ

DU LỊCH VÀ LỮ HÀNHGVHDSVTH: ThS. TRẦN THỊ TÚ NHI: HOÀNG THỊ HÒAMSSV: 2320725254Đà Nẳng, Tháng 04 Năm 2021MỤC LỤCLỜI MỞĐĂU............................ Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

.......................................1CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VÈ CÒNG TY CỖ PHẦN DU LỊCHDANASEA.........................................................

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

............4l.ỉ. Quá trình hình thành và phát triên của công tỵ Cổ Phần Du lịch Danasea.41.2.Một sỗ thông tin vẽ công ty Cô Phăn Du lịch Danasea.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan University Hospitality & Tourism InstituteĐai Học Duy ĩãnViên Đào Tạo & Nghiên Cửu Du

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng......61.3.2.Chức nâng và nhiệm vụ của từng bộ phận....................61.4.Hệ thõng sàn phãm, dịch vụ cùa công ty Cõ Phần Du lịch Danasea.........91.

4.1.Tour du lịch..............................................91.4.2.Thuê xe du lịch..........................................131.4.3.Vé máy bay...... Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

.........................................131.4.4.Teambuilding.............................................131.4.5.Tõ chức sự kiện.....................

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

.....................13CHƯƠNG 2. BÁO CĂO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNGTHU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CÚA PHÓNG KINH DOANH -MARKETING................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan University Hospitality & Tourism InstituteĐai Học Duy ĩãnViên Đào Tạo & Nghiên Cửu Du

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng...........................................142.1.2.Chức năng và nhiệm vụ cùa bộ phận kinh doanh - marketing cùa công ty.142.1.3.Lao động tại bộ phận K

inh doanh - Marketing..............15 Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan University Hospitality & Tourism InstituteĐai Học Duy ĩãnViên Đào Tạo & Nghiên Cửu Du