KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         180 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

Đò ÁN TÓT NGHIẸP KSXDGVHD: TS. Đoàn Vàn DuẳnBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGISO 9001 - 2008ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH XÂY DỤNG DẤN D

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà NộiDỤNG & C ÔNG NGHIỆPSinh vicn - : BÙI QUANG ANH Người hướng dần: TS: DOẶN VÂN DUÁNGV: TRAN TRỌNG BÍNĨĨHÁI PHÒNG 2015Sinh vién: Bùi Quang AnhLởp: XD1201

DTrang 1ĐÒ ÁN TÓT NGHIẸP KSXDGVHD: TS. Đoàn Văn DuảnBộ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGNGÂN HÀNG VIETTINBANK BÁC HÀ NỘIDÒ ÁN TÓT N (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

GHIẸP HẸ DẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆPSinh viên _ : BÙI QUANG ANH Người hướng dần: TS: DOÃN VÃN DI ÂNGV: TRẤN TRỌNG BÍNHHÀI

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

PHÒNG 2015Sinh vién: Bùi Quang AnhLớp: XD1201DTrang 2ĐÒ ÁN TÓT NGHIẸP KSXDGVHD: TS. Đoàn Văn DuầnBộ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÁÌ PHÒ

Đò ÁN TÓT NGHIẸP KSXDGVHD: TS. Đoàn Vàn DuẳnBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGISO 9001 - 2008ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH XÂY DỤNG DẤN D

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà NộiN BANK BÁC ĨIÀ NỘISinh viên: BÙI Quang AnhLớp:XD1201DTrang 3Đò ÁN TÓT NGHIỆP KSXDGVHD: TS. Đoàn Văn DuảnNHIỆM VỤ ĐÒ ÁN1.Nội dung vả câc yêu cầu cần gi

ai quyết trong nhiệm vụ dồ án tốt nghiệp (ve lý luận, thực tiễn, các sỏ liệu cân tinh toán và các ban vè). (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Viettinbank Bắc Hà Nội

Đò ÁN TÓT NGHIẸP KSXDGVHD: TS. Đoàn Vàn DuẳnBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGISO 9001 - 2008ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH XÂY DỤNG DẤN D