KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         193 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chănnghiên cứu của luận án đã được tác giã công hố trên kỷ yếu hội (hão quốc tế và tạp chí. không trùng với bất kỳ công trình nào khác.Tác già luận ánSENG

SATHIT VICHITLASYiiLÒI CẤM ƠNTrong quá trình thực hiện luận án tiến sỳ kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. (ôi đă nhận được sự quan tâm. giúp (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

đờ lận lình và tạo điều kiện cua rất nhiều người, sau đây là lời câm ơn chân thành cùa tôi:Trước hết. xin cam ơn sâu sac (hầy giáo hướng dần: GS.TS.

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

Nguyễn Đình Hương - Viện Nghiên cửu Lập pháp cùa Quốc hòi và (hầy giáo hướng dần: PGS.TS. Lê Quốc Hội - Tồng hiên lập Tạp chí Kinh tế và phát triển -

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng ChănĐào (ạo Sau Đại học Trường Đại học kinh (ế quốc dân đã tạo diều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm luận án. câm ơn các Giáo sư. Phó giáo sư. T

iến SV. các thầy cô giáo trong (rường nói chung và trong Khoa Khoa học quân lý nói riêng. Câm ơn đổng nghiệp, hạn hè đặc hiệt ƯBND Thú đô Viêng Chân, (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

Sớ Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn. Ban Tổ chức Thu đô Viêng Chân. Bộ Nội vụ và Văn phong Chính phũ nước CHDCND Lào đã tạo điều kiện về thời gian và cung cấp

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

nhưng (hông (in. tài liệu cần thiết cho việc phân tích trong luận án. cũng như nhừng góp ý hoàn thành luận án.Cuối cùng, đặc hiệt xin chân thành cam

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chănết luận án tiến sỳ kinh tế này.KínhSENGSATHIT VICHITLASYiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...........................................................iLỜI CẢM ƠN..

..........................................................iiDANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT.............................................viDANH MỤC BÀNG BIỂU (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

. HÌNH VẺ..........................................viiMỜ DẦU.................................................................1CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

VÀ KINH NGHIỆM VẺ NÀNG LựcCÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ Nước CÁP TÌNH................................241.1.Công chức hành chính Nhà nước cấp tình..........

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn....261.1.3.Vai trò của công chức hành chính Nhà nước cấp linh.........321.1.4.Đặc điềm của công chức hành chính Nhà nước cấp linh........351.2.Nâng l

ực công chức hành chính Nhà nước cấp tình................371.2.1.Khái niệm năng lực công chức hành chính Nhà nước...........371.2.2.Các liêu chí đánh (Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

giá nâng lực công chức hành chính Nhà nước.431.2.3.Điều kiện đề úp dụng tiêu chí đánh giá công chức hành chính Nhànước................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn

................................511.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực công chức hành chính Nhànước cấp tình........................................

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n

(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh - Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn...62

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi. Các số liệu và (rích đần (rong luận án là (rung (hực. Các kết quá n