KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         61 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cửu TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHÁ NĂNG ỦNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2LUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2ĂN THẠC sĩ KHOA HỌC VẬT LÝThái Nguyên-2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cú u TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHẢ NĂNG ỦNG DỤN

G CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2Chuyên ngành: QUANG HỌC Mã số: 8.44.01.10LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC VẠT LÝNGƯỜI HƯỚNG ĐÀN KHOA HỌC: TS. DỎ HÒNG THA (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

NHThái Nguyên - 2018iLÒI CAM DOANTác già xin cam đoan dây là công (rinh nghiên cứu cua bàn thân dưới sự hướng dan khoa học của TS Đo Hông Thanh. Các k

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

ết quà nghiên cứu và các kết luận trong luận vãn là trung thực. Việc tham kháo các tài liệu dà dược trích dần và ghi nguồn theo đúng quy định.Trường D

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cửu TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHÁ NĂNG ỦNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2LUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2 Ị háng 10 năm 2018Tác giã luận vãnTrần Thị Mai ThanhiiLỜI CAM ONVới lâm lòng kính trọng và biêl ơn, lôi xin dược bày lo lời cam ưn lới TS Dồ Hông Tha

nh, người dã lận lình hướng dần chi bao lôi trong SUÔI quá trình làm luận văn này.Tôi xin gứi lời càm ưn đen những ihây, cô giáo đã giang dạy lôi Iron (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

g hai năm qua của hệ dào lạo sau dại học. chuyên ngành Quang học lại Trường Đại học KI ITN- ĐI I Thái Nguyên. Nhừng kiên thức, bài học mà tôi nhận từ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

các thây, cô là hành trang quý báu giúp lôi hoàn thành luận vãn và trường thành hơn trong công việc cũng như trong cuộc song, rói xin cảm ơn các Thầy

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cửu TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHÁ NĂNG ỦNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2LUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2 nơi tôi dang công tác dà lạo diều kiện giúp dờ sắp xếp công việc thuận lợi trong quá trình nghiên cứu.Cuối cùng, lôi muôn gứi lời cảm ơn sâu sắc lới

tai cá bạn bè, dồng nghiệp nơi lôi công lác dà lạo diều kiện cho lôi có thời gian học lập. làm việc và nghiên cứu. Đặc biệt, lôi xin cám ơn nhùng ngườ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

i thân trong gia dinh, nhùng người dà luôn dộng viên và giúp dờ lôi vượt qua mọi khô khăn trong quá trình nghiên cứu, học tập.I rong quá trình nghiên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2

cứu thực hiện dê tài, do thời gian nghiên cứu có hạn nên Tôi không tránh khôi những thiêu sót, Tòi râl mong dược các thây, cô giáo góp ý de de tài dượ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cửu TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHÁ NĂNG ỦNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2LUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu Vo2...................................iLỜI CĂM ƠN........................................................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRÀN THỊ MAI THANHNGHIÊN cửu TÍNH CHÁT QUANG VÀ KHÁ NĂNG ỦNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG ÔXIT VANAĐI GIÀU vo2LUẬN VĂ