KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         55 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng HỷNG) NUÔI CHUÔNG HỜ TẠI TRẠI GÀ PHAN VÃN DÙNG XÀ KHE .MO.HUYỆN DÒNG HỶ. TÌNH THÁI NGUYÊNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đao tạo:Chính quyChuyên ngành:Ch

ăn nuôi thú yChăn nuôi Thú VKhóa học:2013-2018Thái Nguyên - năm 2018iLỜI CẤM ƠNThực tập tốt nghiệp Đại học là một học phần cần thiết và rất quan trọng (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

đối với mỗi sinh viền trước khi ra trường, nham rèn luyện về kì năng, tay nghề, áp dụng được những kiên thức lý thuỵêt đã học vào trau dôi thêm kinh

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

nghiệm cho công việc sau này.Sau một thời gian học tập tại trường và thực tập tại cơ sở. đến nay em đả hoan thành khóa luận tỏi nghiệp của mình. Đê có

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷiến quý báu cua các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Chãn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong suốt thời gian thực hiên đê tài.Thông qu

a khóa luận này. cho phép em được bày to lòng biết ơn tới: Ban giám hiệu và toàn thề các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nòng Lâm Thá (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

i Nguyên, dặc biệt là cô giáo GS. TS. Nguyền Thị Kim Lan đã luôn dộng viên giúp đờ. chi bão hận tình, đóng góp ý kiên quý báu cho em trong suốt quá tr

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

ình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học nay.Em xin trân trọng câm ơn: Trang trại gà Phan Văn Dùng, xã Khe Mo -huyện Đồng Hý - tinh Th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷiúp đờ cùa gia đình và bạn bè trong suốt khóa học.Em xin chân thành cảm ơn!Thúi Nguyên, ngày 24 Tháng 6 năm 20! 8Sinh viênCao Nguyệt MinhiiLỜI NÓI ĐẢƯ

Mồi sinh viên khi ra trường đền mong muốn mình sê trơ thành một kỳ sư, bác sỳ thú V giòi có tay nghê cao. được xà hôi châp nhận. Đê làm được điêu đó s (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

inh viên khi ra trường cân trang bị cho mình một vòn kiên thức khoa học. chuyên môn vừng vàng và sự hiêu biêt xã hội. Do vậy, thực tập tôi nghiệp là v

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

iệc hết sức quan trọng giúp sinh viên cùng cô Lại kiên thức đã học. vận dụng lý thuyết vào thực lien sân xuất, tiếp cận và lam quen vói công việc. Qua

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ có tính sáng tạo để ra trường phai là một cán bô vừng vàng về lý thuyết, gioi về tay nghề, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu cùa sàn xuất gó

p phần vào sự phát triên của đắt nước.Xuất phát từ nguyện vọng cùa bân thân, dược sự nhất trí của nhà trường. Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - Trư (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

ờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cùng với sự giúp đờ hướng dản tận (ình cùa cô giáo GS. TS. Nguyền Thị Kim Lan. và sự liêp nhận của trang trại gà Phan

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

Văn Dùng em đã thực hiện đê tài: “ Thực hiện quy trình chũm sóc, nuôi dưỡng, và điêu trị bệnh cho gà lai Fỉ (.Mía X Lương phượng) nuôi chuông hở tụi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷoàn thành khóa luận. Tuy nhiên, do trình độ có hạn, bước đâu còn bờ ngờ nên khóa luận của em không tránh khói nhừng sai sót. Em rât mong nhận được sự

đóng góp của thầy . cô giáo đê khóa luận được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cùm ơn ĩDANH MỤC BÀNGBàng 3.1. Kháu phần ãn cho 8000 gà................ (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

.....................24Bàng 3.2. Thành phân và giá trị dinh dường của cám G.01 và G.02 cùa công ty cô phân dinh dường Hãi Thịnh trong tửng giai đoạn p

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Và Điều Trị Bệnh Cho Gà Lai F1 (Mía X Lương Phượng) Nuôi Chuồng Hở Tại Trại Gà Phan Văn Dũng Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ

hát triên của gà.26Bâng 4.1. Kết quả việc vệ sinh sát trùng chuồng trại...........30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐAI HOC NÓNG LÂMCAO NGUYỆT -MINHTHỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC. NUÔI DƯỜNG. VÀ ĐIÊU TRỊ BÊNH CHO GÀ LAI IT (.MÍA X LƯƠNG PHƯỢN