KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         242 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉV1ẸN VẸ SINH DỊCH TẺ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HÁITHỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT S

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can ThiệpSÓ BIỆN PHÁP CAN THIỆPLUẬN ÁN TIẾN SỲ Y HỌCHà Nội, năm 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẺVIẸN VẸ SINH DỊCH TÈ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HẤITHỰC TRẠNG HẸ TH

ÒNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SÒ BIỆN PHÁP CAN THIỆPCh li ven ngành: Dịch lề họcMà SỐ: 62 72 01 17LUẬN ÁN TIÉN SỸ Y HỌCNgư (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

ời hướng dần khoa học:1.GS.TS Trinh Quân Huấn2.PGS.TS Hoàng Dức HạnhHà Nội, năm 2019 • *LÒI C AM DOANTôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cửu của

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

riêng tôi. Các sô liệu, kết quà nêu (rong luận án là trung (hực và chưa từng được ai công bỗ (rong bất kỳ công trình nào khác.Tác gin luận ánNguyễn M

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉV1ẸN VẸ SINH DỊCH TẺ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HÁITHỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT S

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp sinh Dịch le Trung ương, dà tạo mọi diều kiện thuận lợi nhát và giúp dờ lôi Iran dồi kiến thức, dóng góp nhừng ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá

trình học lập. hoàn thành luận án.lôi xin trân trọng bày to lòng biết ơn sâu sác tới GS.TS Trịnh Quân Huấn và PGS.TS Hoàng Dức Hạnh đà lận lình giúp đ (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

ờ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện để lài cùng như hoàn ihành luận án tốt nghiệp.Tôi xin Iran trọng cảm ơn sớ Khoa học và Công

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

nghệ Hà Nội. Trung tâm YTDP Hà Nội. Tiling tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. các bệnh viện, cơ sơ V tể đà giúp đờ và tạo điểu kiện cho tôi trong quá

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉV1ẸN VẸ SINH DỊCH TẺ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HÁITHỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT S

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệpn Giám dốc Sớ dà tạo mọi diều kiện, giúp dờ động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án.rỏi xin chân thành câm em các GS. PGS. TS

trong các Hội dồng khoa học châm luận án dà dóng góp nhiêu ý kiên quý báu dè tôi có thêm kiên thức và hoàn ihiện luận án dạl chất lượng lot hơn.Nhân (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

dịp này lôi xin bày lõ lòng biết ơn sâu sắc lới nhùng người thân trong gia dinh cha mẹ. vợ. các con. anh chị em cùng bạn bè và đông nghiệp thân thiết,

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Hệ Thống Giám Sát Bệnh Truyền Nhiễm Tại Hà Nội Và Hiệu Quả Một Số Biện Pháp Can Thiệp

nhùng người đà hết lòng ung hộ. dộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và giúp lòi vượt qua nhùng khó kliãn để hoàn thành luận án tốt nghiệp.Tác

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉV1ẸN VẸ SINH DỊCH TẺ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HÁITHỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT S

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉV1ẸN VẸ SINH DỊCH TẺ TRUNG ƯƠNGNGUYÊN MINH HÁITHỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT S