KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC SI' PHẠMTRẦN DĂNG KHOAQƯÃN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NÀNG SỒNG CHO HỌC SINH Ỏ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÒNG DÂN Tộc BÁN TRỨ TI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện BiênIÊU nọc TTUYFX NĂM PÕ, TÍNĨĨ DĨỤN BTFNLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC Su PHẠMTRẤN DẢNG KHOAQUẢN

LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SÓNG CHO nọc SĨNĨĨ Ờ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÔNG DÂN TỌC BÁN TRÚ TIẾU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊNNgành: Quàn lý giáo dục M (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ã số: 8.14.01.14LUẬN VÃN THẠC sĩ KHO A HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẩn khoa hục: PGS.TS. Phùng Thị nângTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

văn này do bàn thân tôi thực hiện dưới sự hưởng dần khoa học cua PGS.TS. Phùng Thị Hảng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Các kết quà ngh

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC SI' PHẠMTRẦN DĂNG KHOAQƯÃN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NÀNG SỒNG CHO HỌC SINH Ỏ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÒNG DÂN Tộc BÁN TRỨ TI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên đêu đà được chi rò nguồn góc.Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018Tác giãTrần Dâng Khoa1LỜI CẢM ƠNVới tình cam chân thành, tác gia xin cám ơn các thầy cô gi

áo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đà trực tiêp giáng dạy. tư vân tạo diêu kiện giúp dờ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.Đặc biệt tỏi (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

xin bây tỏ lòng biêt ơn sâu sãc tới nhà giáo PGS.TS. Phùng Thị Hăng, người đã tận tình chí bào. giúp đờ lòi về khoa học trong suốt quá trinh học tập.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

nghiên cứu hoàn thành luận vãn.Tôi xin trân trọng câm ơn các Thầy cỏ lành đạo Sờ Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Nậm P

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC SI' PHẠMTRẦN DĂNG KHOAQƯÃN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NÀNG SỒNG CHO HỌC SINH Ỏ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÒNG DÂN Tộc BÁN TRỨ TI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biênờng PTDTBT tiêu học Tân Phong đã tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho tôi học tập. nghiên cứu khoa học. cung câp sỏ liệu, tham gia ý kiên giúp đờ đê tòi ho

àn thành luận văn.Cuối cùng, lác giã xin được gửi lời câm ơn tới bạn bè. gia đình và dong nghiệp đà luôn động viên, giúp dở tác già hoàn thành luận vă (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

n này.Thái Nguyên, tháng 12 nànì 2018Tác giàTrần Dăng KhoaiiMỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN.......................................................iLỜI CÀM ƠN....

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

....................................................iiMỤC LỤC..........................................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẢT....

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC SI' PHẠMTRẦN DĂNG KHOAQƯÃN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NÀNG SỒNG CHO HỌC SINH Ỏ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÒNG DÂN Tộc BÁN TRỨ TI

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC SI' PHẠMTRẦN DĂNG KHOAQƯÃN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NÀNG SỒNG CHO HỌC SINH Ỏ CÁC TRƯỜNG PHÔ THÒNG DÂN Tộc BÁN TRỨ TI