KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TilUẠT TRUNG ƯƠNGDĨNH VĂN TUẪNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAMLLẠN VĂN THẠC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam sĩ QUÀN LÝ VÃN HÓA Khóa 5 (2016-2018)Hà Nội. 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGDINH VÀN TƯẢNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ

HÁT NGHẸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAMLUẬN VÃN THẠC sỉ Chuyên ngành: Quán lý Văn hóa Mã số: 8319042NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: TS. Lê Thị Thu HiềnHà Nội. 20 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

18LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các so liệu trong luận văn là trung thực. Nhùng kết luận khoa học cùa luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

văn chưa từng được công bỏ trong bât cử còng trinh nào.Hà Nội, ngày thủng nàììì 2018Tác già luận vãnDinh Văn TuầnDANH MỤC CHỮ V1ÉT TẢ IBộ VHTTDLBộ Vãn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TilUẠT TRUNG ƯƠNGDĨNH VĂN TUẪNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAMLLẠN VĂN THẠC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt NamVNNghệ thuật dượng dại Việl NamNxbNhà xuất bànQLNN ƯBNDQuàn lý nhà nước ủy ban nhân dânVHTTVăn hóa thông tinMỤC LỊCMỚ ĐAU.............................

......................................1Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VẺ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT VÀ TỎNG QUAN NHÀ HÁT NGHẸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIẸT NAM 101.1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

.Lý luận chung về quan lý hoạt dộng nhà hát........................101.1.1.Khái niệm Quân lý................................................101.1.2.Kh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

ái niệm Quân lý thiết chế văn hóa..............................101.1.3.Khái niệm nhà hát. quan lý hoạt dộng nhà hát.....................12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TilUẠT TRUNG ƯƠNGDĨNH VĂN TUẪNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAMLLẠN VĂN THẠC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TilUẠT TRUNG ƯƠNGDĨNH VĂN TUẪNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAMLLẠN VĂN THẠC