KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

HỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNG( AO THỊ MINH HÁOQUẢN LÝ LỀ HỘI HOA PHƯỢNG ĐÒỜ THÀNH PHÓ HÀI PHÒNGLUẠN VÃN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng QUẤN LÝ VÃN HÓA Khóa 6 (2016- 2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRƯNG ƯƠNGCAO THỊ MINH HẢOQUÁN LÝ LẺ HỘI HOA

PHƯỢNG ĐỎ Ở THÀNH PHÓ HÃI PHÒNGLUẬN VĂN THẠC sĩ Chuyên ngành: Quán lý vãn hóa Mà số: 8319042Người hướng dần khoa học: PGS.TS Cao Hức HãiHà Nội. 2Ơ18LÒ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

I C AM ĐOANTói xin cam đoan luận văn Thạc sĩ: Quàn lý lễ hội hoa phượng đò ó- Thành phô Hãi Phòng là kêt quả nghiên cứu của riêng tói. Các trích dan.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

sô liệu và kèt qua nghiên cứu trong luận van là trung thực, có xuất xử và được ghi rò nguồn gốc cùng như trong phân tài liệu tham kháo.Hà Nội, ngày th

HỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNG( AO THỊ MINH HÁOQUẢN LÝ LỀ HỘI HOA PHƯỢNG ĐÒỜ THÀNH PHÓ HÀI PHÒNGLUẠN VÃN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải PhòngòirtrangTWTrung ươngUBNDUy ban nhân dânhttps://k hot h uv ien .comMỤC LỤCMỞ ĐÀU...........................................................1Chương 1: N

HỪNG VÁN ĐÈ CHUNG VÈ QUÁN LÝ LẺ HỘIHOA PHƯỢNG ĐÕ Ỡ THÀNH PHO HÀI PHÒNG..............................9I. I. Một số khái niệm........................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ Ở Thành Phố Hải Phòng

................9

HỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNG( AO THỊ MINH HÁOQUẢN LÝ LỀ HỘI HOA PHƯỢNG ĐÒỜ THÀNH PHÓ HÀI PHÒNGLUẠN VÃN THẠC sĩ

HỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNG( AO THỊ MINH HÁOQUẢN LÝ LỀ HỘI HOA PHƯỢNG ĐÒỜ THÀNH PHÓ HÀI PHÒNGLUẠN VÃN THẠC sĩ