KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         157 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM nọc VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN MẠNH CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NUỚC VẺ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện NayNgành: Luật Hiên pháp và Luật Hành chính Mà số : 9380102ĩ AIẠN ÁN TTÉN Sĩ LUẶT nọcNgười hưởng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG VÂN TÚHÀ NỘI - năm 2019LỜI C

AM DOANTòi xin cam đoan Luận ân ỉà công trình nghiên cừu cua tôi. dưới sự hướng dan của PGS.TS. Hoàng Vãn Tủ. Tuy nhiên, trong quá trinh thực hiện Luậ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

n án. tòi có tham khao một sô bài viêl. công trình nghiên cứu và các tài liệu liền quan cùa các rác già. cơ quan Nhà nước, những so liệu và trích dan

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

trong Luận án dam bao tinh chinh xác. tin cậy và trung thực.Việc sừ dụng các nguồn tham khảo được trích dan, chi ra trong Danh mục tài liệu tham khao.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM nọc VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN MẠNH CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NUỚC VẺ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nayng 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu LIÊN QUANĐÉNLUẠNÁN....................................................101.1.Tinh hình nghiên cứu trong nước......

...................101.2. Tinh hình nghiên cứu ờ nước ngoài...................................151.3.Đánh giá về các công trinh nghiên cứu............. (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

......191.4.Nhùng vấn đe cẩn tiếp lục nghiên cứu trong luận án..................211.5.Gia thuyết nghiên cứu...................................22•*WChư

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

ơng 2: NHÙNG VÁN DÍ: LÝ LUẬN VÈ QUÀN LÝ NHÀ MÓC ví:DỊA Giói HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ỏ VIỆT NAM.....................242.1.Khái niệm, vai trò cùa quân lý n

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM nọc VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN MẠNH CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NUỚC VẺ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nayàn lý nhà nước ve địa giới hành chinhcấp huyện................................................................482.4.Kinh nghiệm quân lý nhà nước vê đị

a giới hành chính ừ một sô quốc giatrên thế giới............................................................55Chương 3: THựC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VE (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

ĐỊA GIỚIHÀNH CHÍNH CẤP HUYẸN Ở ATẸT NAM..........................................663.1.rhực trạng pháp luật về quan lý nhà nước về dịa giới hành chin

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Địa Giới Hành Chính Cấp Huyện Ở Việt Nam Hiện Nay

h cấphuyện....................................................................663.2.Ilìực trạng quân lý nhà nước về dịa giới hãnh chinh cấp huyện ở nư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM nọc VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN MẠNH CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NUỚC VẺ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM nọc VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN MẠNH CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NUỚC VẺ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYN

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook