KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         221 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

1LỜI CAM DOANNghiên cứu sinh cam doan trong luận ân này các sô liệu, thòng tin được trích dan theo đủng quy định, dừ liệu khao sát là trung thực, có c

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Namchứng cứ. lập luận, phân lích, đánh giá. kiên nghị dược dưa ra dựa trên quan diêm cá nhàn và nghiên cứu cua tác gia luận ân. không có sự sao chép cua

bat kỳ tài liệu nào dà dược còng bồ.Tác già luận ánPhan Huy Lệ11MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALÒI CAM HOAN...................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

i.MỤC LỤC.........................................................iiDANH MI C CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẤT...............................iiiDANH MỤC CÁC B

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

ẢNG................................................ivDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, DÒ THỊ......................................VPHẰNMƠDẲU.....................

1LỜI CAM DOANNghiên cứu sinh cam doan trong luận ân này các sô liệu, thòng tin được trích dan theo đủng quy định, dừ liệu khao sát là trung thực, có c

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam1.1.l inh hình nghiên cứu liên quan den I .uận án..............41.2.Công trinh khoa học liên quan đen Luận án..................9CHƯƠNG 2: cơ SỞ LÝ LUẬ

N VÀ THựC TIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ THU VÀ Sứ DỤN G PHÍ DƯỜNG BỌ.............................162.1.Dường bộ. thu và sir dụng phí đường bộ.............. (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

......162.2.Quân lý nhã nước về thu và sử dụng phi dường bộ...........272.3.Nội dung quan lý Nhã nước về thu và sir dụng phí đường bộ.432.4.Đánh giá Q

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

LNN về thu và sứ dụng phi dường bộ..............532.5.Quân lý Nhà nước vê thu và sữ dụng PĐB ớ một số nước và bài họckinh nghiệm cho Việt Nam.........

1LỜI CAM DOANNghiên cứu sinh cam doan trong luận ân này các sô liệu, thòng tin được trích dan theo đủng quy định, dừ liệu khao sát là trung thực, có c

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Namc trạng đường bộ. thu và sư dụng PDB bộ ờ Việt Nam.....763.2.Thực trạng QLNN VC thu và sư dụng PDB ớ Việt Nam..........993.3.Thu thập số liệu và đánh

giá QLNN vồ thu \à sir dụng PDB.1223.4.Nguyên nhân ton tại trong QI.NN ve thu và sử dụng PDB.....137CHƯƠNG 4: GIẢI PHẤP HOÀN THIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

mu VÀ SƯ 1)1 NG PHÍ DƯỜNG Bộ Ờ VIỆT NAM.........................1414.1.Định hướng QLNN về thu và sứ dụng PDB ở Việt Nam.........1414.2.Giai pháp hoàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam

thiện QLNN vê thu và sư dụng phí đường bộ..1484.3.Diêu kiện thực hiện thành công giai pháp hoàn thiện QLNN VC thu vàsứ dụng PDB......................

1LỜI CAM DOANNghiên cứu sinh cam doan trong luận ân này các sô liệu, thòng tin được trích dan theo đủng quy định, dừ liệu khao sát là trung thực, có c

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thu Và Sử Dụng Phí Đường Bộ Ở Việt Nam..........186DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................187

1LỜI CAM DOANNghiên cứu sinh cam doan trong luận ân này các sô liệu, thòng tin được trích dan theo đủng quy định, dừ liệu khao sát là trung thực, có c