KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         175 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

Bộ GIÁO DỰC' VÀ DÁO TẠOỉ RI ỜNG ĐẠI HỌC MÒ - f)ỊA CHẤT• ♦ •llò V1ÉT THỊNHI ĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC DẠI HỌC Ờ VIỆT NAM Từ GÓC Độ KINH TỂLUẬN ÁN TIÊN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh TếN sĩ KTNĨT TẺHÀ NỌI - 2019Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ - ĐỊA CHẮTHÒ MÉT THỊNHTẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC DẠI HỌC Ở VIỆT NAM Từ GÓC ĐỌ KINH

TẾNgành: Quân lý kinh tếMâ số: 9310110LUẬN ÁN TIẺN Si KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌCPGS.TS ĐỖ Hữu TùngHÀ NỘI - 2019iLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

là còng trinh nghiên cửu khoa học của riêng cá nhân tôi. Các số liệu sir dụng trong luận án trong luận án là trung thực, khách quan và có nguồn gốc rò

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

ràng. Kết qua nghiên cứu cùa luận án chưa từng được công bố ơ bất kỳ cóng trình nghiên cữu khoa học nào khác.Hà Nội. ngấy tháng nản] 2019Tác già luận

Bộ GIÁO DỰC' VÀ DÁO TẠOỉ RI ỜNG ĐẠI HỌC MÒ - f)ỊA CHẤT• ♦ •llò V1ÉT THỊNHI ĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC DẠI HỌC Ờ VIỆT NAM Từ GÓC Độ KINH TỂLUẬN ÁN TIÊN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế.........iiDANH MỤC CÁC CHỮ VĨẼT TÃT.........................................viDANH MỰC CÁC BÀNG................................................viiDAN

H MỤC CÁC HÌNH VẺ............................................viiiMÔ DÁU.............................................................11.Sự cần Ihiếl cù (Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

a dề lài nghiên cửu..............................12.Mục đích nghiên cứu.............................................33.Đối tượng và phạm vi nghiên cửu

(Luận Án Tiến Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Từ Góc Độ Kinh Tế

.................................34.Phương pháp nghiên cửu..........................................4

Bộ GIÁO DỰC' VÀ DÁO TẠOỉ RI ỜNG ĐẠI HỌC MÒ - f)ỊA CHẤT• ♦ •llò V1ÉT THỊNHI ĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC DẠI HỌC Ờ VIỆT NAM Từ GÓC Độ KINH TỂLUẬN ÁN TIÊN

Bộ GIÁO DỰC' VÀ DÁO TẠOỉ RI ỜNG ĐẠI HỌC MÒ - f)ỊA CHẤT• ♦ •llò V1ÉT THỊNHI ĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC DẠI HỌC Ờ VIỆT NAM Từ GÓC Độ KINH TỂLUẬN ÁN TIÊN