KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         170 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠOBỘ QƯÓC PHÒNGnọc VIẸN QUÂN YPHẠM VÔ KỴNGHIÊN cúu ỦNG DỤNG PHẢU THUẬT XÂM LẤN TÓI THIẾU ĐIẺU TRỊ TRƯỢT ĐÓT SÓNG THẮT LƯNG MỌT TẢN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một TầngNGLUẶN ÁN TTẺN ST Y nọcHÀ NỘI-2018BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ QƯÓC P1IÒNGHỌC viên quân yPHẠM VỎ KỴNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẲU THUẬT XÂM LÁN TÓI THIEU ĐIÉU T

RỊ TRƯỢT ĐỚT SÓNG THÁT LƯNG MỌT TẦNGCHUYẾN NGÀNH: NGOẠI KHOA MÀ SỎ: 9720104LUẬN ÁN TIỀN Sì Y HỌCNgười hirứng dẫn khoa học:1.PGS.TS. vũ VĂN HÒE2.PGS.TS (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

. NGUYỀN HÙNG MINHHÀ NỘI - 2018LÒI CẢM ƠNTôi xin chân thành câm ơn đen Đảng ủy, Ban giám dốc, Phòng sau dại học. Bộ môn - Khoa Phẫu thuật Thần kinh và

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

các thầy cô cùa Học viện Quân V dã giành cho tôi sự giúp dờ tận tình trong thời gian nghiên cửu và học tập tại Học viện.'1'ôi xin bày tô lòng biết ơn

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠOBỘ QƯÓC PHÒNGnọc VIẸN QUÂN YPHẠM VÔ KỴNGHIÊN cúu ỦNG DỤNG PHẢU THUẬT XÂM LẤN TÓI THIẾU ĐIẺU TRỊ TRƯỢT ĐÓT SÓNG THẮT LƯNG MỌT TẢN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầngsĩ Nguyền Hùng Minh, là nhưng người thầy đà lận lâm hướng dẫn. giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận án này

.Tôi xin chân thành biet oil den các nhà khoa học. các thầy cô dà dóng góp nhừng ý kiến sâu sâc và quí báu cho luận án.Tôi củng xin cam ơn lới các đốn (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

g nghiệp Khoa Phẫu thuật Ihẩn kinh và Khoa Phẫu ihuậl Gây mê Hồi sức Bệnh viện Kiên Giang. Các bạn dầ tạo diều kiện ihuận lợi cho lôi thực hiện công t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

rình nghiên cứu này.Tôi xin chân thành câm ơn toàn thê những bệnh nhàn dà tham gia vào nghiên cứu. cho tôi nhừng dử liệu quí báu dè hoàn thành luận án

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠOBỘ QƯÓC PHÒNGnọc VIẸN QUÂN YPHẠM VÔ KỴNGHIÊN cúu ỦNG DỤNG PHẢU THUẬT XÂM LẤN TÓI THIẾU ĐIẺU TRỊ TRƯỢT ĐÓT SÓNG THẮT LƯNG MỌT TẢN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầngi.Hù nội. ngày 26 tháng 12 năm 2018Phạm Vô KvLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của lói và nhóm nghiên cứu. Các kết qua. số liệ

u thu thập được trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa tùng được công bô trong bâl kỳ một cóng trình nghiên cứu nào khác.Hà nội, ngày 26 tháng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Một Tầng

12 nam 2018Phạm Vô KvMỤC LỤCTrang phụ bìaLời cảm ơnLời cam đoanMục lục

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠOBỘ QƯÓC PHÒNGnọc VIẸN QUÂN YPHẠM VÔ KỴNGHIÊN cúu ỦNG DỤNG PHẢU THUẬT XÂM LẤN TÓI THIẾU ĐIẺU TRỊ TRƯỢT ĐÓT SÓNG THẮT LƯNG MỌT TẢN

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠOBỘ QƯÓC PHÒNGnọc VIẸN QUÂN YPHẠM VÔ KỴNGHIÊN cúu ỦNG DỤNG PHẢU THUẬT XÂM LẤN TÓI THIẾU ĐIẺU TRỊ TRƯỢT ĐÓT SÓNG THẮT LƯNG MỌT TẢN