KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         257 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

VIỆN HÁN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYỀN QUỎC KHÁNHNGHIÊN cứu VÀN BẢN KHAM DU* HẤN NÔM VIỆT NAM TẠI VIỆN NGHIÊN cứu HÁN NÔ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán NômÔMNgành: Hán NômMã số: 9.22.01.04LUẬN ÁN TIÉN Sỉ HÁN NỎMNgười hướng dẫn khoa học PGS.TS. Trịnh Khác MạnhHà Nội-2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan rằng:-

Luận án Tiến sĩ này là kết qua nghiên cửu của riêng tôi dưới sự hướng dản của PGS.TS.Trịnh Khắc Mạnh, chưa từng được công bố trong các công trinh nghi (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

ên cứu cua người khác.-Luận án đà được tiến hành nghiên cửu một cách nghiêm túc, cẩu thị.-Kết qua nghiên cứu cùa các nhà nghiên cứu khác đà được tiếp

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

thu chân thực, cấn trọng trong luận án.Tác giàNguyễn Quốc KhánhLỜI CẤM ƠNĐể hoàn thành luận án Tiến sĩ này. lác giã xin trân trọng câm ơn Ban Giám đốc

VIỆN HÁN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYỀN QUỎC KHÁNHNGHIÊN cứu VÀN BẢN KHAM DU* HẤN NÔM VIỆT NAM TẠI VIỆN NGHIÊN cứu HÁN NÔ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nômđạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Lành đạo Phòng Sưu tằm tu liệu Hán Nòm cùng bạn bê dồng nghiệp công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nỏm đà giúp đờ và tạo điề

u kiện thuận lợi cho tôi trong quá trinh học tập NCS và viết luận án.Đặc biệt, NCS xin được bày tò lòng biết ơn sâu sac tới giáng viên hướng dẫn PGS.T (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

S. Trịnh Khắc Mạnh, thầy dã luôn tận tinh hướng dẫn. chi bão trong suốt thời gian tôi nghiên cứu và hoàn thành luận ánCuối cùng, xin gửi lời câm ơn đế

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Văn Bản Kham Dư Hán Nôm Việt Nam Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

n gia đinh, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đà giúp đờ. động viên NCS.Tác giàNguyễn Quốc KhánhCNKBVNTMĐYKHXHNCSNxb.t.TNHH tr.VNCHNKi IIIẸU VIÉT TẤT:

VIỆN HÁN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYỀN QUỎC KHÁNHNGHIÊN cứu VÀN BẢN KHAM DU* HẤN NÔM VIỆT NAM TẠI VIỆN NGHIÊN cứu HÁN NÔ

VIỆN HÁN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYỀN QUỎC KHÁNHNGHIÊN cứu VÀN BẢN KHAM DU* HẤN NÔM VIỆT NAM TẠI VIỆN NGHIÊN cứu HÁN NÔ