KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         241 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC VINHDƯƠNG VÃN THƯPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẶN ẤN T1ÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí MinhKHOA HỌC GIÁO DỤCNGHỆ AN-2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINHDUONG VĂN THƯPHÁT TRIỂN ĐỌI NGỦ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

HÒ CHÍ MINHChuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số: 9140114LUẬN ÁN TIỀN SỈ KHOA HỌC GIÁO DI cNgười hướng dần khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị llưòng2. P (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

GS.TS. Phạm Minh HùngNGHẸ AN-2019LỜI ( AM DOA.XTòi xin cam doan dây là còng trinh nghiên cứu cua riêng (ôi. Các số liệu và kết quâ nêu trong luận án n

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

ày chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.Tác già luận ánDirong Văn ThưLỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành Luận án này tỏi xin trân trọng được bày to lò

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC VINHDƯƠNG VÃN THƯPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẶN ẤN T1ÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minho. dộng viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi và định hướng cho tôi trong quá trinh thực hiện luận án.Tôi cùng xin trân trọng gữi lời câm ơn ch

ân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh. Ban Lành đạo Khoa Giáo dục. Phỏng Đào tạo sau Đại học. Thư viện Trường, Phòng Hành chinh Tống họp cũng (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

tất cả các thầy cô giáo, dồng nghiệp, bạn bè trong Khoa, trong Trường và các cơ quan dơn vị Sơ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hổ Chi Minh. Uy ban nhàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

dân huyện cần Giờ. phỏng Giáo dục và Đào tạo huyện cần Giờ. các phòng Giáo dục và Dào tạo quận huyện cua thành phố Hổ Chi Minh, các đơn vị liên quan

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC VINHDƯƠNG VÃN THƯPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẶN ẤN T1ÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh ân tinh và lời câm ơn sâu sắc tới ủy ban nhàn dân huyện cần Giờ. phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần Giờ. thành phố Hồ Chi Minh Cơ quan tòi dang công

tác. dà tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất cho tòi trong quá trình nghiên cứu và Dậc biệt là Gia dinh tỏi. những người dà theo sát. hồ trợ tỏi trong su (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

ốt thời gian qua. Đõ chinh là nguồn dộng viên, cổ vũ giúp tôi có thêm sức mạnh, động lực và sự cố gắng để hoàn thành luận án này.Tác giâ luận ánDương

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Vãn ThưMỤC LỤCTrangLÒI CAM ĐOANLÔI CÂM ƠNMỤC LỰCDANH MỰC CÁC CHỮ VIET TẤT TRONG LUẬN ÁNDANH MỤC CÁC BÁNGMỚ ĐÂU........................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC VINHDƯƠNG VÃN THƯPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẶN ẤN T1ÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh...................9LI. Tổng quan nghiên cứu vấn đề..............................................91.1.1.Nhửng nghiên cứu về phát triền nguồn nhân lực

quân lý nhà nước về giáo dục..9 (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC VINHDƯƠNG VÃN THƯPHÁT TRIÉN ĐỌI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẶN ẤN T1ÉN Sĩ K