KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 -RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1NGUYỀN MẠNH CƯỜNGNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VIỀN THÁM VÀ G1S XÁC DỊNH LƯỢNG NƯỚC M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu BồnMẠT Lưu vực vu GIA - THU BÔNChuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bán đốLUẶN VĂN THẠC sỉ KỸ THUẬTHÀ NỘI, NÁM 2018Bộ TẢI NGUYÊN VÀ MỎI TRƯỜNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MỎI TRƯỜNG HÀ NỘINGUYÊN MẠNH CƯỜNGNGHIÊN CƯU ƯNG DỤNG VIÊN THÁM VÀ GIS XẤC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC MẠT Lưu vực vu GIA - THU BÒNChuyên ngành : K (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

Ỷ THUẬT TRÁC ĐỊA BẤN ĐỎ Mà số: 8520503LUẬN VÀN THẠC sĩ KỶ THUẬTHÀ NỘI, NĂM 2018CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

À NỘICán bộ hướng dần chính: TS. Trịnh Thị Hoài ThuCán bộ chấm phan biện I: PGS. TS Trần Xuân TrườngCán bộ chấm phân biện 2: TS. Lê Minh HăngLuận vân

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 -RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1NGUYỀN MẠNH CƯỜNGNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VIỀN THÁM VÀ G1S XÁC DỊNH LƯỢNG NƯỚC M

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồnđoan đày là còng trinh nghiên cứu cùa riêng tôi.Kết quả nghiên cửu của luận văn lâ những đóng góp riêng dựa trên số liệu (hu (hập. nhưng kết quâ nghiê

n cứu kế thửa các công trình khoa học khác đều được trích dần (heo đúng quy định.Nếu luận ván có sư sao chép lừ các công trinh khoa học khác, tác già (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.Học viênNguyễn .Mạnh CườngiiLỜI CẤM ƠNTrong quá trình thực hiện luận văn. tỏi đà nhận được sự quan tâm. giúp đờ của nhi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn

êu cá nhân và cơ quan đơn VỊ. Nay luận vãn đà hoàn thành, tôi xin bày lõ lòng biết ơn chân thành, sâu sác tói:TS. Trịnh Thị Hoài Thu. người đà tận tìn

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 -RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1NGUYỀN MẠNH CƯỜNGNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VIỀN THÁM VÀ G1S XÁC DỊNH LƯỢNG NƯỚC M

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 1 -RƯỜNGTRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1NGUYỀN MẠNH CƯỜNGNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VIỀN THÁM VÀ G1S XÁC DỊNH LƯỢNG NƯỚC M