KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1TRƯỜNG DẠI IKK TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG BAN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỞN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc BộN CHO KHU Vực DỒNG BÀNG BẤC BỌCHUYÊN NGÀNH: KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌCĐẠ.NG ĐÌNH QUÂNHÀ NỘI, NĂM 2019BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC T

ÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VÃN THẠC sĩNGHIÊN CƯU XÂY DỰNG BẤN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỚN CHO KHU Vực ĐÔNG BẢNG BẤC BỌĐẠNG ĐÌNH QUÂNCHUYÊN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

NGÀNH: KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌCMÀ SO: 60440222NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.TS. VÒVẢNHOÀ2.TS. CHU THỊ THU HƯỜNGHÀ NỘI, NẢM 2019CÓNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

H TẠ1TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MỎI TRƯỜNG HÀ NỘICán bộ hướng dần: TS. Vò Vãn Hoà và TS. Chu Thi Thu HườngCán bộ chấin phan biện I: TS. Bùi Minh Tăn

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1TRƯỜNG DẠI IKK TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG BAN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỞN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc BộG HÀ NỘINgày 12 tháng 01 năm 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi; các số liệu, kết quá được trình bày trong luận văn

là trung thực và chưa được ai công bổ trong công trình nào khác.TÁC GIÀ LUẬN VÃN (Ký và ghi rõ họ tên)Dậng Đình QuânLÒT CẤ M ONLuận vãn Thạc sĩ chuyê (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

n ngành Khi tượng - Khí hậu học "Nghiên cữu xây dựng bán dồ phân vùng mi ro do mưa lớn cho khu xực dồng bằng Bắc Bộ’* dà dược hoàn thành Trong tháng 7

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

năm 2018. Trong quá trình học tập. nghiên cứi và hoàn thành luận văn, tác giá đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ từ thầy cò. gia đinh và bạn bè.Trước

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1TRƯỜNG DẠI IKK TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG BAN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỞN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộcứu và hoàn thành luận vân này.Xin chân thành cảm ơn tới đề tài NCKỈI cấp Bò "Nghiên cứu xây dựng hệ (hống hồ trợ cành báo. dự bão chi tiết các cấp độ

rũi ro thiên tai khí tượng cho khu vực Đồng băng Bắc Bộ" và các nhà nghiên cửu tham gia thực hiện đề tài đà tạo điều kiện giúp đờ về số liệu, tài liệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

u, phương pháp luận cho tác gia trong quá trình hoàn thành luận văn.Tác gia xin bày (ọ lòng biết ơn sâu sắc đến Khoa Khi tương Thuy văn -Trường Đại họ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Phân Vùng Rủi Ro Do Mưa Lớn Cho Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ

c Tài nguyên và Mòi trường Hà Nội dà giăng dạy. truyền dạt kiến thức và lạo diều kiện vả hướng dần (ác già (rong suối quá (rình học lập và (hực hiện l

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1TRƯỜNG DẠI IKK TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG BAN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỞN

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỌ1TRƯỜNG DẠI IKK TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG BAN ĐÒ PHÂN VÙNG RỦI RO DO MƯA LỞN