KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC KHOA HỌC--------------BÁO CÁO TỔNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHIẾN Lược QUẤN L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẤO VỆ MÔI TRƯỜNG TÍNH LÀO CAI ĐÉN NÁM 2030Mã số: DH2017-TN06-04Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Quốc LậpTHÁI NGUYÊN, 02/2019DẠI HỌC THẢI N

GUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC----..........BÁO CÁO TÒNG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỪU XÂY DỰNG CHIÊN Lược QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN V (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

À BÁO VỆ MÔI TRU ÔNG TỈNH LÀO CAI DÉN NĂM 2030Mã số: O1I2017-TN06-04Xác nhận cúa co- quan ch ũ trì đề tàiChú nhiệm để tài(Ký, họ lên. dông dâu)TS. Kiề

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

u Quốc I-ậpTHÁI NGUYÊN, 02/2019iDANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỬI DÈ TÀI VÃ DON VỊ PHÔI HỢP CHÍNHChù nhiệm để tài: TS. Kiều Quốc LậpThành

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC KHOA HỌC--------------BÁO CÁO TỔNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHIẾN Lược QUẤN L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030 tinh Lão Cai2.Phòng l ài nguyên và MÒI trường các huyện thuộc linh Lào (’ai3.Khoa l ài nguyên và Môi trường. Tnrờng Đạt học Khoa học - ĐIITNiiMỤC LỤC

MỞ ĐẤU......................................................................11.Tinh cấp thiết cùa đề tài.............................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

..12.Mục liêu nghiên cứu......................................................23.Nhiệm vụ nghiên cửu..................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Lào Cai Đến Năm 2030

....2

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC KHOA HỌC--------------BÁO CÁO TỔNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHIẾN Lược QUẤN L

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC KHOA HỌC--------------BÁO CÁO TỔNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHIẾN Lược QUẤN L