KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

ĐẠI HỌC HUEI Rl ONG DẠI HỌC KINH TẼKHOA LUẬN TÔT NGHIỹJMfltf^rWrJrM^J[^]yrIÃ.gI?irĩỉryírĩ^Itffr^rIìyrĩ^ĩIt?rĩI^iIàíg^fI^HOÀN THIỆN C ÕNG TÁC KE TOÁN D

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọDOANH THINiên khóa: 2018-2022ỊJBraBfflCỉsnE5BraBBBC0SBnES3craVÀ XÁC ĐỊNH KẺT QCTAKINH DOANH TẠI CÔNG TYWSKSĐẠI HỌC HI É TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ KHOA KÉ

TOÁN - TÀI CHÍNH....>iũz....BBBBW3OKHÓA LUẬN TÓT NHuế, 01/2022Giáo viên hướng dần:TS. Nguyền Dinh ChiếnLONG THỌLê Thị An NgọcLớp: K52D - Kế toánHOÀN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

THIẸN CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉVien thực hiện:DOANH THUKINH DOANH TẠI ( ONG TYMạcLời đầu tiên, tòi xin gửi lời câm ơn chán thành và sự tri ân sâu sắc nhất t

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

ới quỷ Thầy, Cô giáo n ường Dại học Kinh tể. Dại học Huế cùng như quỷ Thay Cô n ong khoa Kế toán - Tài chinh đà tận tinh giúp đờ. hướng dần. truyền đạ

ĐẠI HỌC HUEI Rl ONG DẠI HỌC KINH TẼKHOA LUẬN TÔT NGHIỹJMfltf^rWrJrM^J[^]yrIÃ.gI?irĩỉryírĩ^Itffr^rIìyrĩ^ĩIt?rĩI^iIàíg^fI^HOÀN THIỆN C ÕNG TÁC KE TOÁN D

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọà ìà hành trang cho ròi bước vào đời sau này. ' f IThứ hai, tòi xin chân thành câm ơn Ban lãnh đạo Cô phần Long Thọ đà cho phép và tạo diều kiện để Ỉc

ltyỉi tập tại còng ty. Dồng thời, tòi xin câm on trong bộ phận kề toàn của công ty mặc việc cúa mình nhưng các cò chú, anh dẫn. giúp dở ròi một cách n Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

hiệt kiện tốt cho tới trong suốt qtíi thập số liệu dê tôi có thể natm tại dơn vị.Ai Ai iTỊ&ty Cô fược thực , anh chị bậnrộn với còng m cổ gang hướng v

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

è và luôn tạo điều }h tìm hiếu, nghiên cữu. thu 'hình xác thực té nghiên cứuĐặc biệt, tôi xin bày rớ^òng biết ơn sâu sấc đến Thầy giảo -T.s. Nguyền Di

ĐẠI HỌC HUEI Rl ONG DẠI HỌC KINH TẼKHOA LUẬN TÔT NGHIỹJMfltf^rWrJrM^J[^]yrIÃ.gI?irĩỉryírĩ^Itffr^rIìyrĩ^ĩIt?rĩI^iIàíg^fI^HOÀN THIỆN C ÕNG TÁC KE TOÁN D

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ thân đà cố gắng nồ lực rất nhiều trong suốt quá thực lạp và làm khóa luận, nhưng do hạn chế về kinh ìỹm. thời gian thực tập cùng như kiến thức chuyên

mòn nên ’hổng thê tránh khôi những thiều sót. Kinh mong nhận dược ^sự góp ý, nhận xét từ quý Thầy, Cò giáo và các anh chị ở còng ty dế bài khỏa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

ngày càng được hoàn thiện hơn cũng như rút được kinh nghiệm bài học cho bán thân.Ảíột lan nữa. tôi xin chân thành câm ơn!Huế. ngày 20 tháng 01 nám 202

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần long thọ

1MỤC LỤC

ĐẠI HỌC HUEI Rl ONG DẠI HỌC KINH TẼKHOA LUẬN TÔT NGHIỹJMfltf^rWrJrM^J[^]yrIÃ.gI?irĩỉryírĩ^Itffr^rIìyrĩ^ĩIt?rĩI^iIàíg^fI^HOÀN THIỆN C ÕNG TÁC KE TOÁN D

ĐẠI HỌC HUEI Rl ONG DẠI HỌC KINH TẼKHOA LUẬN TÔT NGHIỹJMfltf^rWrJrM^J[^]yrIÃ.gI?irĩỉryírĩ^Itffr^rIìyrĩ^ĩIt?rĩI^iIàíg^fI^HOÀN THIỆN C ÕNG TÁC KE TOÁN D