KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         171 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÁO TẠOBỘ Qưôc PHÒNGHỌC VIẸN QUẤN YNGÔ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẠC ĐIỀM DI CĂN HẠCH VÀ KÉT QUẢPHẢI THUẬT NỘI SOI TRIỆT CÀN ĐIÊU TRỊ • • • •

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)•UNG THU’ ĐẠI TRÀNG SIGMALUẠN ÁN TIÉN SỶ Y HỌCI lã Nội - 2023MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALÒI (’AM ĐOANLỜI CẢM ƠNMỰC LỤCDANH MỤC MÉT TẤTDANH .MỤC BÀNG •DANH MỤ

C BIÊU DÒDANH MỤC HÌNHDẠT VẤN DẺ................................................................1CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN TÀI LIỆU......................... Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

.....................31.1.GIAI PHẰU ĐẠI TRÀNG SIGMA.............................31.1.1.VỊ trí. hình thê, liên quan.........................31.1.2.Mạch

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

máu, bạch huyết, thần kinh.....................51.2.TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÀM SÀNG ƯNG THƯDẠI TRÀNG SIGMA......................................

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÁO TẠOBỘ Qưôc PHÒNGHỌC VIẸN QUẤN YNGÔ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẠC ĐIỀM DI CĂN HẠCH VÀ KÉT QUẢPHẢI THUẬT NỘI SOI TRIỆT CÀN ĐIÊU TRỊ • • • •

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)ẠI TRÀNG.....................101.3.1.Dại thố............................................101.3.2.Vi thể.............................................101

.3.3.Phân chia giai doạn ung tlnr dại tràng.............111.3.4.Dột biến gen trong ƯTDTT...........................131.4.PIIẢU TI IUẬT IRIỆT CÀN DIÊU Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

TRỊ UNG TI IƯDẠI TRÀNG SIGMA. 151.4.1.Các giới hạn phau thuật triệt căn với khôi u nguyên phát đại tràng.151.4.2.Phẫu thuật triệt căn diều trị ung thư

Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)

dại tràng Sigma..............161.4.3.Nạo vet hạch trong ung thư đại tràng Sigma.........181.5.ĐẶC B1ẺM 1)1 CẢN HẠCH VÀ MỘ I so YẾU TÓ LIÊN QUAN

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÁO TẠOBỘ Qưôc PHÒNGHỌC VIẸN QUẤN YNGÔ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẠC ĐIỀM DI CĂN HẠCH VÀ KÉT QUẢPHẢI THUẬT NỘI SOI TRIỆT CÀN ĐIÊU TRỊ • • • •

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÁO TẠOBỘ Qưôc PHÒNGHỌC VIẸN QUẤN YNGÔ GIA KHÁNHNGHIÊN CỨU ĐẠC ĐIỀM DI CĂN HẠCH VÀ KÉT QUẢPHẢI THUẬT NỘI SOI TRIỆT CÀN ĐIÊU TRỊ • • • •