KHO THƯ VIỆN 🔎

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

BỘ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI nọc MỜ THÀNH PIIÕ IIÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉ IĐẺ TÀI KHOA IIỌC VÀ CÓNG NGHẸ CAP co SỚTÓI ưư HÓA QVY TRÌNH NHẠN DIẸN

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử DÒNG DƯA LEO TOÀN HOA CÁI BÀNG MARKER PHÂN TƯMã số: T2019.05.2Xác nhận của tổ chức chú triChu nhiệm đề tàihọ tên. dóng dấu)(kỷ, họ rén)Nguyễn Thị MỳT

P.HCM, tháng 6 nảm 2022ĐANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN cứl ĐÈ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHÓI HỢP CHÍNH1. NHÙNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN cứu ĐÈ TÀIHọ Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

vã tênĐơm vị cóng tác và lỉnh vực chuyên mônNội dung nghiên cứu cụ thê được giaoLê Thi Trúc LinhKhoa CNSH- Đại học Mớ TP HCMViết dề cương + thực hiện

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

phần sinh học phân tưHồ Thị Bích PhượngKhoa CNSH- Đại học Mở TP. HCMThực hiện phần sinh học phân tử2. ĐƠN VỊ PHỚI HỢP CHÍNHTên đom vị trong và ngoài n

BỘ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI nọc MỜ THÀNH PIIÕ IIÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉ IĐẺ TÀI KHOA IIỌC VÀ CÓNG NGHẸ CAP co SỚTÓI ưư HÓA QVY TRÌNH NHẠN DIẸN

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tửởngMỤC LỤCDANH MỤC HÌNH.........................................................1DANH MỤC BÀNG........................................................

.2THÔNG TIN KÉT QUẢ NGHIÊN cừu..........................................3INFORMATION ON RESEARCH RESULTS.......................................5PHẦN I Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

. PHẤN MỠ ĐẲU...................................................71.1.Tông quan tinh hĩnh nghiên cửu (trong và ngoài nước).............81.1.1.Tông quan

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

về dưa leo...........................................8Nguồn gốc..........................................................8l inh hình sân xuất dưa leo

BỘ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI nọc MỜ THÀNH PIIÕ IIÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉ IĐẺ TÀI KHOA IIỌC VÀ CÓNG NGHẸ CAP co SỚTÓI ưư HÓA QVY TRÌNH NHẠN DIẸN

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử......................................11Giá tri dinh dường................................................15Đặc điềm thực vật học cùa dưa leo ........

........................16Biếu hiện giới tính ỡ dưa leo.....................................18Các yếu tố ánh hướng đến sự biếu hiện giới tính ở dưa le Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

o.........201.1.2.Bộ gen cùa dưa leo và gen quy ding tinh trạng toàn hoa cái ứ dưa leo.23Bộ gen cùa dưa leo...........................................

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

.....23

BỘ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI nọc MỜ THÀNH PIIÕ IIÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉ IĐẺ TÀI KHOA IIỌC VÀ CÓNG NGHẸ CAP co SỚTÓI ưư HÓA QVY TRÌNH NHẠN DIẸN

BỘ GIẢO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI nọc MỜ THÀNH PIIÕ IIÒ CHÍ MINHBÁO CÁO TỎNG KÉ IĐẺ TÀI KHOA IIỌC VÀ CÓNG NGHẸ CAP co SỚTÓI ưư HÓA QVY TRÌNH NHẠN DIẸN