KHO THƯ VIỆN 🔎

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

Bộ GIÁO ĐỤC VA ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHBÁO C ÁO TÔNG KÉTĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CO' SÒTÌM IIIEU NHẠN THỨC C ỬA SINH VI

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minhIÊN C ÓNG TÁC XÃ IIỌI VÀ SINH VIÊN NGÀNH KHÁC ví: NGHÈO ĐÓI - TRƯỜNG HỢP THÀNH PHO HO CHÍ MINH ( rhe Perception of Poverty among Social Work and Noil-

Social Work Students in Vietnam The Case of Ho Chi Minh (’ity)Mà số: T2019.10.1 Chú nhiệm đề tài: ThS. LẼ MINH TIỀNThành phố Hồ Chí Minh, năm 20211Bộ Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ THÀNH PHÓ HO CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTDÍ: TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co* SÒTÌM HIỀl’ NH ẶN THỬCCỦA SINH VIÊN CÔ

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

NG TÁC XÃ HỘI VÀ SINTI MÊN NGÀNH KHẤC VÈ NGHÈO DÓI - TRƯỜNG HỢP THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH (The Perception of Poverty among Social Work and NonSocial Work

Bộ GIÁO ĐỤC VA ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHBÁO C ÁO TÔNG KÉTĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CO' SÒTÌM IIIEU NHẠN THỨC C ỬA SINH VI

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minhc Minlì TienThành phố Hồ ('hí Minh, tháng 2 năm 20212DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIASTTHọ và tênDơn vị công tác và lình \yc chuyên mônTý lệ đóng g

óp (%)1IhS. Lê Minh l ienKhoa XIIII-CTXH-DNÁ Trường Dại học Mờ I P. I lồ Chí Minh100MỤC LỤCDANH SÁCH NHƯNG THÀNH MÊN THAM GIADANH MỤC BÁNGDANH MỤC CÁC Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

TỪ MÉT TÁTTHÔNG TIN KÉT ỌUẤ NGHIÊN cứcINFORMATION ON RESEARCH RESCLTSCHƯƠNG 1: TÔNG QUAN........................................121.1.'lình cấp thiết

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh

cua đế tài............................121.2.Tông quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước....13( III ’ÔNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU.............

Bộ GIÁO ĐỤC VA ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHBÁO C ÁO TÔNG KÉTĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CO' SÒTÌM IIIEU NHẠN THỨC C ỬA SINH VI

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên công tác xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói – trường hợp thành phố hồ chí minh nghẽo...................................17

Bộ GIÁO ĐỤC VA ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHBÁO C ÁO TÔNG KÉTĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CO' SÒTÌM IIIEU NHẠN THỨC C ỬA SINH VI